Zamówienie Nr 72/08 z dnia 2008-11-25 - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż działki nr 15 o pow. 700 mkw położonej w Święcieninie

Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż działki nr 15 o pow. 700 mkw położonej w Święcieninie
Numer 72/08
Data wydania 2008-11-25


Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 15 o pow. 700 mkw położonej w Święcieninie gm. Radziłów. Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją
o warunkach zabudowy. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19938, zgodnie
 z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe łąka Iv o pow. 700 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2095,00 zł.


Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu
29 grudnia 2008 r o godz. 10 3o i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U Nr 207, poz. 2108)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 210,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 24 grudnia 2008r do godz. 14oo.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt.
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 24 października 2008 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.
Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-28