Zamówienie Nr 234654 - 2008 z dnia 2008-10-17 - Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń szkolnych na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w budynku SP Słucz.

Tytuł Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń szkolnych na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w budynku SP Słucz.
Numer 234654 - 2008
Data wydania 2008-10-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, fax. 086 2737111.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaradzilow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń szkolnych na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w budynku SP Słucz..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń socjalnych za salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w budynku SP Słucz. W zakres zamówienia wchodzą następujące prace : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Przebudowa budynków Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Pokrywanie podłóg Roboty malarskie Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie instalacji elektrycznej Roboty w zakresie instalacji c.o oraz wod.kan..

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.42.00.00-7.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona WADIUM o wartości: 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jedwabnem o/Radziłów , nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 z dopiskiem na przelewie Przebudowa budynku SP Słucz Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 15 tut. Urzędu przed terminem otwarcia ofert. Uwaga: Do oferty należy załączyć kopie przelewu lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10-11-2008r. do godz. 0900 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięć lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 300 tyś zł brutto każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min.: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie przedmiotu zamówienia oraz jest członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji. Wniosą wadium, w wymaganym terminie, wysokości i wybranej formie. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 wraz z zaświadczeniami: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony-e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert- Załącznik Wykonawcy b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: A osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego, B osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r.o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po¬chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymimin. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 300 tyś. zł brutto każde ( poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków - co najmniej 400 tys. zł Wykonawcy Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa) UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 wraz z zaświadczeniami: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony-e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert- Załącznik Wykonawcy b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: A osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego, B osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r.o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po¬chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymimin. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 300 tyś. zł brutto każde ( poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków - co najmniej 400 tys. zł Wykonawcy Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa) UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminaradzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 12..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat I piętro..

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-17