Zamówienie Nr 229098 - 2008 z dnia 2008-10-06 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radziłów - ul. Gęsia

Tytuł Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radziłów - ul. Gęsia
Numer 229098 - 2008
Data wydania 2008-10-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax. 086 2736001.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaradzilow.pl/ ; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radziłów - ul. Gęsia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ul. Gęsiej w Radziłowie w km 0+000 0+176 Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym , Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem pni o średnicy 10cm, Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej , Ręczne rozebranie krawężników betonowych, Rozebranie chodników z płytek betonowych , Przełożenie podziemnego kabla telefonicznego Odwodnienie korpusu drogowego Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, Zaworów wodociągowych, Wykonanie studzienek ściekowych, przykanalików, Roboty ziemne Wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczaniem spycharką Odwodnienie korpusu drogowego Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej , Regulacja pionowa zaworów wodociągowych , Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej , Wykonanie studni chłonnej, Wykonanie przykanalików Podbudowa Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości średniej 20cm - 530 m2 , wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości średniej 10 cm - 720,5 m2 , wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym na średnią grubość do 6 cm - 18,8 m3 Nawierzchnia Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego 0 12,8 mm warstwa wiążąco-wyr. o gr. 4 cm - 883,5 m2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0 12,8 mm warstwa ścieralna o gr. 4 cm - 882 m2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0 12,8 mm warstwa ścieralna o gr. 5 cm - 19,5 m2 Roboty wykończeniowe. Uzupełnienie poboczy pospółką na średnią grubość do 8 cm - 8,6 m3 Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik Elementy ulic Ustawienie krawężnika betonowego 25x12 cm Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 100 tys. zł brutto każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branży budowlanej oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony-e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za¬ kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego, osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po¬chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 100 tys. zł brutto każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków - co najmniej 100 tys. zł Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa) UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ ; http://www.gminaradzilow.pl ;.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 12.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-07