Zamówienie Nr 226878 - 2008 z dnia 2008-09-30 - Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego na realizację przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Radziłowie

Tytuł Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego na realizację przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Numer 226878 - 2008
Data wydania 2008-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax. 086 2736001.

* Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Radziłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 1 091 370,00 zł , który Gmina Radziłów przeznaczy na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Szkole Podstawowej w Radziłowie wraz z przyległą salą gimnastyczną. Spłata kredytu nastąpi w 120 ratach kapitałowych, które będą płatne miesięcznie łącznie z odsetkami począwszy od 25 czerwca 2010r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.05.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Podpisali umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z premią terrnomodemizacyjną. Przedstawią w ofercie dokumenty wymagane w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję przetargową.

2. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy oferent nie wykaże na podstawie załączonych dokumentów, że spełnia wymagane warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania dostawcę lub wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę również, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

8. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. W przypadku, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10. Zamawiający oceniając wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny będzie się kierował zapisami art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych...


* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego dokumentu - załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych -wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że zyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Umowa o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie kredytów termomodernizacyjnych. Uwaga: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ( Dz. U. z 2006, Nr 87,poz. 605 ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http.www.gminaradzilow.pl http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 12.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-02