Zamówienie Nr 221600 - 2008 z dnia 2008-09-16 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ : SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIŁOWIE - II ETAP

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ : SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIŁOWIE - II ETAP
Numer 221600 - 2008
Data wydania 2008-09-16

 


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax. 086 2736001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaradzilow.pl/ ; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ : SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIŁOWIE - II ETAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Malowanie dachu - 2 366,7 m2 Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych - 393,3 m3 Docieplenie cokołu - 359,5 m3 Docieplenie ścian - 1872,6 m3 Docieplenie ościeży - 953,7 m3 Montaż okien - 460,20 m2 Drzwi aluminowe - 16,69 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5, 45.44.21.21-1, 45.44.30.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona WADIUM o wartości: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jedwabnem o Radziłów , nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 z dopiskiem na przelewie WADIUM TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ : SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIŁOWIE - II ETAP Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 15 tut. Urzędu przed terminem otwarcia ofert. Uwaga:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykażą, iż w okresie ostatnich 3 /trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi min. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali termomodernizację budynku-ów o wartości min. 300 tyś. zł brutto każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min.: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie przedmiotu zamówienia oraz jest członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji. Wniosą wadium, w wymaganym terminie, wysokości i wybranej formie. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - wraz z zaświadczeniami:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony-e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert
  b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku:

  A osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego,
  B osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r.o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj pochodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali termomodernizację budynku-ów o wartości min. 300 tyś. z brutto każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków - co najmniej 500 tys. zł Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa) UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia ww dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ ; http://www.gminaradzilow.pl ;.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok.nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-09-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-09-17