Zamówienie Nr 221144 - 2008 z dnia 2008-09-15 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego
Numer 221144 - 2008
Data wydania 2008-09-15
Radziłów: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 221144 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj.
podlaskie, tel. 086 2736001, fax. 086 2736001.
· Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaradzilow.pl/ ;
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 60 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub
równoważnego na sezon grzewczy 2008..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne
zaświadczenie (bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnej z charakterem zamówienia. oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ ;
http://www.gminaradzilow.pl ;.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok.nr 12.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19- 213 Radziłów Sekretariat I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-09-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-09-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-09-15