Zamówienie Nr ZP 5/08 z dnia 2008-08-14 - Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc siedzących 8+1

Tytuł Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc siedzących 8+1
Numer ZP 5/08
Data wydania 2008-08-14

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

Gmina Radziłow
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
e-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34114300-2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc
siedzących 8+1 kierowca z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
z moŜliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości „przeróbek” samochodu cięŜarowego na osobowy.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPELNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej i wymaga złoŜenia oferty
w oparciu o wytyczne zawarte w specyfikacji.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa przedmiotu zamówienia: do dnia 27 października 2008 r. Zamawiający w
uzasadnionych przypadkach zastrzega moŜliwość przedłuŜenia terminu dostawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-08-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-08-14