Zamówienie Nr 185240 - 2008 z dnia 2008-08-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia
Numer 185240 - 2008
Data wydania 2008-08-08

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 136630 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax 086 2736001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej ø 110PVC - L =7 122,0 m
budowa przyłączy ø 40 PE - Lc = 551,0 m

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 201666,02 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2007 2013.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Zakład Usługowy B.H.D Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

  • Cena wybranej oferty: 201666.02
  • Oferta z najniższą ceną: 201666.02 / oferta z najwyższą ceną: 289920.75
  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-08-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-08-28