Tytuł Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 04 września 2008 r. do dnia 19 czerwca 2009 r. w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania"
Numer ZP.341-4/08
Data wydania 2008-08-01

Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 04 września 2008 r. do dnia 19 czerwca 2009 r. w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax 086 2736001.

•  Adres strony internetowej zamawiającego: gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w Gminie Radziłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i dostarczanie posiłków gorących dla uczniów w okresie od 04 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. Ilość wydawanych posiłków szacuje się dziennie średnio 80 posiłków przez 189 dni.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

•  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i niniejszej SIWZ w
tym:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wymagane przepisami ustawy i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
Zobowiążą się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ, Zapoznali się ze SIWZ oraz warunkami przetargu i nie wnoszą żadnych uwag, Złozą komplet wymaganych dokumentów, Spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia -- nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków, skutkować będzie wykluczeniem oferty.

•  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny /zawierający dane od ostatniej zmiany/ odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z w/w dokumentu ma wynikać status prawny lub forma prawna Oferenta, profil działania, który
musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 
Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 
Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Oferenta lub przewidzianą prawem zgodę właściwego Urzędu Skarbowego na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo przewidzianą prawem zgodę właściwego ZUS na zwolnienie, odroczenie płatności lub rozłożenie na
raty zaległych płatności Oferenta lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ZUS, wystawione nie
wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - /załącznik Nr 3/.
Oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej i zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie - - na formularzu ofertowym 
Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze SIWZ oraz warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag - na formularzu ofertowym 
Decyzja dotycząca wymogów koniecznych dla zapewnienia higieny w produkcji posiłków z możliwością transportu tych posiłków do odbiorców zewnętrznych zapewniając jednocześnie proces mycia i dezynfekcji pojemników transportowych i wkładów GN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
gminaradzilow.pl ; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Radziłów ul.
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
Sekretariat Urzędu Gminy ( I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-08-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-08-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-08-04