Zamówienie Nr 177677 - 2008 z dnia 2008-07-31 - Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną

Tytuł Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną
Numer 177677 - 2008
Data wydania 2008-07-31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax 086 2736001.

•    Adres strony internetowej zamawiającego: gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty przygotowawcze
roboty pomiarowe, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi, ręczne rozebranie krawężników betonowych ,ręczne rozebranie nawierzchni z płytek,
Odwodnienie korpusu drogowego
regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych, wykonanie studzienek ściekowych, przykanalików,
Podbudowa
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
Nawierzchnia
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Roboty wykończeniowe
Uzupełnieni poboczy pospółką , uzupełnienie nasypu pod projektowane chodniki, humusowanie wraz z obsianiem trawników, oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp,
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Ustawienie poręczy łańcuchowych pojedynczych,
Elementy ulic
Ustawienie krawężników betonowych wym. 25x12 cm, 15x30cm, wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1, 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

•    Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona WADIUM o wartości
20 000,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. nr 109 poz. 1158 ze zm..
Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jedwabnem o Radziłów , nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 z dopiskiem na przelewie WADIUM, i oznaczyć
Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną
Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 15 tut. Urzędu przed terminem otwarcia ofert..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm..
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 600 tys. zł brutto każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branży budowlanej oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 tys. zł.
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.
Wniosą wadium, w wymaganym terminie, wysokości i wybranej formie.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 , wraz z zaświadczeniami:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego,
osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj pochodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary , wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
UWAGA;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a, b, c, e, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 600 tys. zł brutto każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b niniejszej specyfikacji
Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców
Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków - co najmniej 300 tys. zł
Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia odpowiedzialność deliktowa
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gminaradzilow.pl ; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul.Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt zgłoszony do finansowania w ramach RPOWP 2007-2013

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-07-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-07-31