Zamówienie Nr 156249 - 2008 z dnia 2008-07-10 - Udzielenie kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Radziłowie

Tytuł Udzielenie kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Numer 156249 - 2008
Data wydania 2008-07-10

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax 086 2736001.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminaradzilow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Radziłowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1 652 000,00 zł (słownie jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące zł) na okres dziesięciu lat który Gmina Radziłów przeznaczy na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Szkole Podstawowej w Radziłowie wraz z przyległą salą gimnastyczną i budynkiem szatni ul. Szkolna . Kredyt zostanie udzielony na okres 10 lat.
Spłata nastąpi w 41 ratach kapitałowych , począwszy od dnia 30 czerwca 2010r.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.05.2020.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz
  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
  2004r. Prawo zamówień publicznych,
  2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia,
  4. Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  5. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl
  art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r.
  Nr 223 poz. 1655).
  6. Podpisali umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie
  udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z
  premią termomodernizacyjną.

  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia według zasady spełnia/nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i formie określonej w SIWZ:
  1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze -
  stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ
  2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
  postępowaniu:
  - Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w
  zakresie objętym zamówieniem
  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku
  składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników)
  - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
  zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, (w
  przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników)
  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
  zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
  wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
  24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert,
  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
  pochodzenia osoby a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
  wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca
  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
  zaświadczenie, że uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
  decyzji właściwego organu,
  - Umowa o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie
  kredytów termomodernizacyjnych.
  Uwaga:
  Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. ( Dz. U. z 2006, Nr 87,poz. 605 )
  Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
  Zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców
  Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:
  - określenie celu gospodarczego,
  - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
  - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera);
  - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi),
  - zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

  Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gminaradzilow.pl ; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
Sekretariat I piętro.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-07-10