Zamówienie Nr 14/08 z dnia 2008-03-17 - Przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Tytuł Przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych
Numer 14/08
Data wydania 2008-03-17

 

Zarządzenie Nr 14/08
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 17 marca 2008 r

 

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości komunalnych.
Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t.j. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz, 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r, Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz, 1600 i 16001z 2007 r Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218) Dz. U. t.j. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)§ 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz § 2 pkt. 1, § 4 i § 6 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 kwietnia 1999 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza się co następuje:

§ 1


1. Postanawia się ogłosić trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów komunalnych położonych w Radziłowie oznaczonych numerami działek.1659, 1660, 1661, 1662.
2. Ogłoszenia o przetargach stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia nr 1, 2 , 3 i 4.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

 


 

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Radziłów Nr 14/08
z dnia 17 marca 2008r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Radziłów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1659 o pow. 1305 mkw położonej w Radziłowie.
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, oznaczona została symbolem 48 MN- U, i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.
Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19825, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych.
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
Cena wywoławcza gruntu wynosi 22 336,42 zł.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 15 maja 2008 r o godz. 10oo i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U Nr 207, poz. 2108)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2240,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 12 maja 2008r do godz. 14oo.
Wadium może być wniesione w pieniądzu,obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 października 2007 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.
Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Poprzednie dwa bezskuteczne przetargi przeprowadzone zostały w dniach: 4 grudnia 2007 r i 21 stycznia 2008 r.


 

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Radziłów Nr 14/08
z dnia 17 marca 2008r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymWójt Gminy Radziłów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1660 o pow. 1302 mkw położonej w Radziłowie.
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 222 poz. 2165, oznaczona została symbolem 48 MN- U, i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.
. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19825, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych.
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
Cena wywoławcza gruntu wynosi 21970,42 zł.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 15 maja 2008 r o godz. 1015. i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U Nr 207, poz. 2108)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2200,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 12 maja 2008r do godz. 14oo.
Wadium może być wniesione w pieniądzu,obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
1 Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 października 2007 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.
Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działki odbyły sie w dniach 4 grudnia 2007 r i 21 stycznia 2008 ri zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Radziłów Nr 14/08
z dnia 17 marca 2008 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Radziłów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1661 o pow. 1300 mkw położonej w Radziłowie.
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 222 poz. 2165, oznaczona została symbolem 48 MN- U, i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.
. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19825, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych.
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
Cena wywoławcza gruntu wynosi 21621,50 zł.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 15 maja 2008 r o godz. 1030. i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U Nr 207, poz. 2108)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2170,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 12 maja 2008r do godz. 14oo.
Wadium może być wniesione w pieniądzu,obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 października 2007 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.
Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 4 grudnia 2007r i 21 stycznia 2008 r zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Radziłów Nr 14 /08
z dnia 17 marca 2008 r

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymWójt Gminy Radziłów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1662 o pow. 1278 mkw położonej w Radziłowie.
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 222 poz. 2165, oznaczona została symbolem 48 MN- U, i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.
. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19825, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych.
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
Cena wywoławcza gruntu wynosi 20967,58 zł.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 15 maja 2008 r o godz. 1145. i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U Nr 207, poz. 2108)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2100,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 12 maja 2008r do godz. 14oo.
Wadium może być wniesione w pieniądzu,obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 października 2007 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.
Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 4 grudnia 2007r i 21 stycznia 2008 r zakończyły się wynikiem negatywnym.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27