Zamówienie Nr 1 z dnia 2004-07-29 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KARWOWO NA DZIAŁCE NR 70

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KARWOWO NA DZIAŁCE NR 70
Numer 1
Data wydania 2004-07-29

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

2. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000euro.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4a.

4. Opis przedmiotu oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo na działce nr 70

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia:

do 17 listopada 2004r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawić dokumenty żądane w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów,

 sekretariat, 29 października 2004 r. godz. 9:00.

11. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Radziłów, dnia 29 października 2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08