Zamówienie Nr 1 z dnia 2004-04-23 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa drogi gminnej nr 104134 B w miejscowości Karwowo

Tytuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa drogi gminnej nr 104134 B w miejscowości Karwowo
Numer 1
Data wydania 2004-04-23

Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 

Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 04.19.177), na „Przebudowę drogi gminnej nr 104134 B w miejscowości Karwowo”.

 

Zakresem zamówienia jest wykonanie warstwy jezdnej z masy bitumicznej o grubości 5 cm. na odcinku o długości 0,24 km i szerokości 5 m, oraz wyrównanie poboczy pospółką.

 

W cenę (koszt) zadania zależy wkalkulować:

-        koszt obsługi geodezyjnej,

-        przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

-        podatek VAT,

-        inflację w roku 2004.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Tomasz Dziekoński tel. 0-86-2736001 wew. 32 w godz. 730- 1530.

 

Wartość ustalona w przetargu jest wartością ryczałtową, która powinna gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego.

Kryteria wyboru oferty:

-         cena – 100%

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 (sekretariat).

Koperta powinna być oznaczona napisem Przebudowa drogi gminnej nr 104134 B w miejscowości Karwowo.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2004r. o godz. 1100.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.07.2004r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Termin realizacji zamówienia do dnia 20.08.2004r.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez oferentów ofert wariantowych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych

 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub czytelnej kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

 

W ofercie należy podać:

-         cenę za wykonanie całości zamówienia wraz z podatkiem VAT i
bez podatku VAT,

-         termin realizacji zamówienia,

-         okres rękojmi za wykonane zamówienie,

-         termin i formę płatności.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08