„Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku szkoły podstawowej (w tym byłych pomieszczeń mieszkalnych na piętrze) na potrzeby świetlicy w miejscowości Klimaszewnica”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
tel.: (086) 273 71 10

Gmina Radziłów zaprasza do składania ofert na realizację zadania Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku szkoły podstawowej (w tym byłych pomieszczeń mieszkalnych na piętrze) na potrzeby świetlicy w miejscowości Klimaszewnica”.  

Niniejsze zamówienie będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zakres zamówienia obejmuje:
   1. roboty budowlane architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne:
    • roboty rozbiórkowe,

    • roboty konstrukcyjne,

    • wykonanie ścian działowych,

    • wykonanie podłóg i posadzek,

    • malowanie, szpachlowanie i okładziny ścienne,

    • stolarka drzwiowa,

    • roboty montażowe;

   2. branża elektryczna:
    • demontaż instalacji elektrycznej,

    • wstawienie rozdzielnicy elektrycznej,

    • wykonanie instalacji elektrycznej (oświetleniowej i gniazd wtykowych),

    • wykonanie instalacji internetowej,

    • przeprowadzenie badań i pomiarów odbiorczych;

   3. branża sanitarna:
    • demontaż instalacji wod-kan,

    • wykonanie nowej instalacji wod-kan,

    • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o..

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa: projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania

   UWAGA:

   Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu rozeznania warunków wykonania prac i zakresu prac. Przedmiary dołączone do zapytania stanowią jedynie dokument poglądowy wspomagający sporządzenie przez oferenta kalkulacji ceny.

  3. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  4. Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy liczony od dnia końcowego odbioru robót.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   • 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
   • 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
   • 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
   • 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
   • 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
   • 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
   • 45330000-9 Instalacja wod-kan
   • 45331100-7 Wewnętrzna instalacja c.o.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, adaptacji pomieszczeń w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym na kwotę co najmniej 50 tys. zł.

  2. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca przedstawi:
   • kserokopię uprawnień kierownika budowy wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika o podjęciu funkcji kierownika budowy na powyższym zadaniu. Wzór oświadczenia dowolny.

   • wykaz usług wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie oraz na potwierdzenie dołączy dokumenty potwierdzające, że zostały one należycie wykonane – załącznik nr 2 do zapytania

 1. Kryteria oceny ofert
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto - 100%.

   Sposób przyznawania punktacji:

   C = (C min / C o.b. ) x 100

   gdzie:

   1. C – wskaźnik kryterium ceny dla danej oferty

   2. C min – cena oferty z najniższą ceną brutto

   3. C o.b. – cena oferty badanej

  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.

  3. Należy podać ceny netto, ceny brutto i wartość podatku VAT. Ceny należy podać w PLN.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  2. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy dostarczyć w wersji pisemnej do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku szkoły podstawowej (w tym byłych pomieszczeń mieszkalnych na piętrze) na potrzeby świetlicy w miejscowości Klimaszewnica” osobiście lub pocztą/ kurierem.

  3. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 12:00.

  4. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

  2. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
   1. formularz ofertowy,

   2. kserokopia uprawnień kierownika budowy wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy (wzór oświadczenia dowolny),

   3. aktualny wypis z KRS lub aktualną kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub oświadczenie, że oferent nie prowadzi działalności gospodarczej,

   4. wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem, że zadanie zostało wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

  3. Należy podać ceny za wykonanie zamówienia, w sposób opisany w części III zapytania.

  4. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  5. Zamawiający odrzuca ofertę:

   1. której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

   2. złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  7. Okres związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Warunki wykluczenia:
  1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:
   1. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
   2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U.
     z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),
    2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    3. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
   3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b);
   4. podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:
    1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    2. posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
    3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
     w linii prostej
    5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.
   5. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
  2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie
   z treścią określoną w formularzu ofertowym.
 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień 24 sierpnia 2018 roku.

Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie prac remontowych będących przedmiotem zamówienia i ich odbiór końcowy.

 1. Zmiana umowy
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
   1. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

   2. zmiany wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy dostawy objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości, lecz w części;

   3. gdy konieczność zmiany, w zakresie  wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
 1. Informacje dodatkowe
  1. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, faksem: 86 273 71 10 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl

  2. Osoba upoważniona do kontaktu: Aneta Mikucka tel. 86 273 71 15.

  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

  4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia, odwołania postępowania w każdy czasie, zamknięcia postępowania lub nie zawarcie umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn unieważnienia, oraz żąda szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz zrealizowanych zamówień
  3. Wzór umowy
  4. Dokumentacja projektowa

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-05-07

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-05-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-05-07