Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – zamówienie poniżej 30 000,00 euro

      

Gmina Radziłów zaprasza do złożenia ofert na

pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

  1. Nazwa i adres zamawiającego

   Gmina Radziłów
   Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
   19-213 Radziłów
   NIP: 719-15-44-050
   tel. 86 273 71 10
   w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 15
   godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
   e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
   strona  internetowa: www.radzilow.pl

   Adres do korespondencji:
   Urząd Gminy Radziłów
   19-213 Radziłów
   Plac 500- lecia 14

  2. Opis przedmiotu zamówienia
   1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

   2. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie nadzór nad instalacją zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów. Zamówienia obejmuje 76 kpl zestawów solarnych służących do produkcji ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Radziłów z czego:

    1. 38 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych bez użycia konstrukcji wsporczej z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw I);
    2. 14 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych z użyciem konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachów płaskich z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw II);
    3. 9 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych bez użycia konstrukcji wsporczej z zasobnikiem wody o pojemności - 500 l (zestaw III);
    4. 9 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych z użyciem konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachów płaskich z zasobnikiem wody o pojemności - 500 l (zestaw IV);
    5. 3 komplety zestawów składających się z kolektorów słonecznych płaskich bez użycia konstrukcji wsporczej z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw V);
    6. 2 komplety zestawów składających się z kolektorów słonecznych płaskich z użyciem konstrukcji wsporczej przeznaczonej dla dachów płaskich z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw VI);
    7. 1 komplety zestawów składających się z kolektorów słonecznych płaskich bez użycia konstrukcji wsporczej z zasobnikiem wody o pojemności - 500 l (zestaw VII).
   3. Szczegółowy opis robót budowlanych, dostaw i usług  będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego określono w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i innych umieszczonych jako załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl w zakładce zamówienia publiczne.

   4. Nadzór inwestorski obejmował będzie pełny zakres czynności określonych ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz bieżący nadzór nad realizacją ww. inwestycji i rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.

   5. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru:
    1. bieżąca weryfikacja sporządzanej dokumentacji projektowej i przedkładania uwag Zamawiającemu;

    2. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;

    3. przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Inwestora;

    4. wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy;

    5. wykonywanie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności dokonywanie obowiązkowego odbioru przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;

    6. żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac;

    7. dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu;

    8. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokół konieczności. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym;

    9. udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

     1. stwierdzenia gotowości do odbioru;

     2. przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej;

    10. dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji;

    11. pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa i umowy;

    12. potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad;

    13. sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;

    14. kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzania faktur;

    15. sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

    16. przejęcie od Kierownika Budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, książki obmiarów itp.;

    17. wykonywania innych czynności wynikających z przepisów Prawa budowlanego;

    18. stawiennictwo na terenie budowy na żądanie Zamawiającego.

  3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wykonawca przedstawi osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, która: posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

   Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  2. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osobę, która posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jednej usługi polegającej na kierowaniu robotami lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji polegającej na montażu co najmniej 20 zestawów kolektorów słonecznych.

   Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 wraz z kserokopią uprawnień budowlanych oraz referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.

 1. Termin realizacji zamówienia.
  1. Usługa nadzór inwestorskiego będzie realizowana od podpisania umowy z Inspektorem do dokonania odbioru końcowego i rozliczenia zadania. Usługa obejmuje ponadto uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

  2. Termin realizacji zamówienia: 26 październik 2018 r.

 2. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty.

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 09 lipca 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, sekretariat) osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl zatytułowaną „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”

  3. Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania do uzupełniania dokumentów.

 3. Kryterium oceny ofert.
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1. cena brutto – 100 %.
  2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.

  3. Cenę oferty za wykonanie nadzoru należy określić w formie ryczałtu, łącznie z ewentualnym podatkiem VAT w obowiązującej wysokości.

  4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

  5. Cena oferty nie ulegnie zmianie za cały okres nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami bez względu na to czy zmieni się lub nie zakres rzeczowy robót, technologia oraz wydłuży się okres wykonania zadania i pełnienia nadzoru.

 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia

  Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  • pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

   Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”, In.271.20.2018 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy. Ponadto podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo budowlane, związanym z obowiązkami inspektora nadzoru. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania obowiązków, jakie spoczywają na inspektorze;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 6. Informacje dodatkowe.
  1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Aneta Mikucka – tel. 86 273 71 15,

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

   1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny nawet po otwarciu kopert,

   2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
   3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytaniab) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-07-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-07-05