Zakup kserokopiarki

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy

Gmina Radziłów zaprasza do złożenia ofert na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

   Gmina Radziłów
  Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
  19-213 Radziłów
  NIP: 719-15-44-050
  tel. 86 273 71 10

  w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 23
  godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
  e-mail: rutkowski@gminaradzilow.pl 
  strona  internetowa: bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl 

  Adres do korespondencji:
  Urząd Gminy Radziłów
  19-213 Radziłów
  Plac 500- lecia 14

 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wielofunkcyjnego kolorowego urządzenia drukującego o parametrach nie gorszych niż:
   1. Główne funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie, obsługa faksów,
   2. Dysk twardy: 250 GB,
   3. Sieć: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n),
   4. Pojemność zasobników papieru: 1200 arkuszy,
   5. Formaty obsługiwanych nośników: SRA3, A3, A4, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
   6. Obsługiwana gramatura nośników: 52–300 g/m²,
   7. Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 5% pokryciu)
    • C/M/Y – 60 000 stron,
    • BK – 69 000 stron.
   8. Wydajność bębna:
    • C/M/Y – 373 000 stron,
    • BK – 458 000 stron.

    DRUKOWANIE

   9. Szybkość drukowania: 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min,
   10. Rozdzielczość drukowania: 600 × 600, 1200 × 1200 (maksymalnie),
   11. Drukowanie bezpośrednie: Możliwość drukowania bezpośrednio z pamięci USB, Obsługiwane typy plików: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS,
   12. Języki opisu strony: UFR II, PCL 6, oryginalny język Adobe PostScript Level 3

    KOPIOWANIE

   13. Szybkość kopiowania (cz.-b./kol.): 35 str./min (A4), 18 str./min (A3),
   14. Rozdzielczość kopiowania (dpi):
    • Skanowanie: 600 × 600,
    • Drukowanie: maks. 1200 × 1200
   15. Powiększenie: Od 25% do 400% (przyrost co 1%)

    SKANOWANIE

   16. Typ skanera: płyta i automatyczny podajnik dokumentów do jednoprzebiegowego przetwarzania dwustronnego,
   17. Szybkość skanowania (obr./min:czarno-białe / kolorowe; A4):
    • Skanowanie jednostronne: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi),
    • Skanowanie dwustronne: 160/160 (300 dpi), 150/80 (600 dpi).

    WYSYŁANIE

   18. Miejsce docelowe: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB wer. 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX,
   19. Rozdzielczość wysyłania (dpi): 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 ×100, 150 × 150, 100 × 100,

 3. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 18.10.2019 r.

  Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 4. Miejsce oraz termin składania ofert
  Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 1) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 04.10.2019 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl , za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu.

 5. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1. cena brutto – 100 %.
  2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
  3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

 6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl 
   
 7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego:

  Łukasz Rutkowski
  rutkowski@gminaradzilow.pl

  tel. 86 273 71 23

 8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;

  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do szkół z terenu Gminy Radziłów w roku szkolnym 2018/2019”, In.271.21.2018 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;

  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;

  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  8. posiada Pani/Pan:

   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  9.  nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-09-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-10-01