Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
  Gmina Radziłów
  Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
  19-213 Radziłów
  NIP: 719-15-44-050
  tel. 86 273 71 10
  w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 23
  godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
  e-mail: sekretaria@gminaradzilow.pl
  strona  internetowa: bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

  Adres do korespondencji:
  Urząd Gminy Radziłów
  19-213 Radziłów
  Plac 500-lecia 14

 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 komputerów stacjonarnych o następujących minimalnych parametrach:
  1. Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 8069 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net,
   Pamięć cache: min 6MB
   Liczba rdzeni: min 4
  2. Pamięć RAM: typ:DDR4, 4GB, min. 2666MHz, z możliwością rozbudowy do
   min. 16GB
  3. Dysk twardy: typ: SSD, min. 240 GB,
  4. Monitor: bez monitora,
  5. Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio,
  6. Napęd optyczny: DVD-RW
  7. Obudowa: Small Form Factor
  8. Karta graficzna: zintegrowana lub dedykowana,
  9. Karta sieciowa: LAN 10/100/1000
  10. Porty:
   • USB: 6 portów (w tym min. 2 porty USB 3.0)
   • HDMI: 1 szt.,
   • DisplayPort: 1 szt.,
   • VGA: 1 szt.,
   • LAN: 1 szt.,
   • AUDIO: 1 szt.
  11. System operacyjny: Windows 10 Pro,
  12. Dodatkowe wyposażenie: mysz, klawiatura.
  13. Gwarancja: 1 rok, Next Business Day

 3. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 18.04.2019 r.
  Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 4. Miejsce oraz termin składania ofert.

  Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 11.04.2019 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl , za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu.

 5. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1. cena brutto – 100 %.
  2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
  3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
 6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl.

 7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego.

  Łukasz Rutkowski
  rutkowski@gminaradzilow.pl
  tel. 86 273 71 23

 8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do szkół z terenu Gminy Radziłów w roku szkolnym 2018/2019”, In.271.21.2018 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-04