Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Zdalna Szkoła+"

Zapytanie Ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Gmina Radziłów z siedziba w Radziłowie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła+””

 1. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 szt. fabrycznie nowych laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła+”” Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby laptopów o kolejne sztuki w przypadku uzyskania korzystnych warunków zakupu. Zamówienie będzie realizowane do kwoty posiadanych przez Zamawiającego środków przeznaczonych na ten cel.  

  Parametry laptopów (nie gorsze niż):

  1. System operacyjny: Windows 10,
  2. Procesor: zgodny z x64 – czterordzeniowy, osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 8000 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (www.passmark.com),
  3. Pamięć RAM: 8GB DDR4,
  4. Dysk twardy: 256GB SSD,
  5. Przekątna ekranu: 15,6”,
  6. Kamera: wbudowana w ramkę ekranu,
  7. Akcesoria: Myszka.
  8. Gwarancja: 24 miesiące

 2. Termin realizacji zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 3. Kryteria oceny ofert
  W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  cena – 100 %

 4. Termin i miejsce złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem „Zakup i dostawa laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła+””. Ofertę można również złożyć drogą elektroniczną, przesyłając skan oferty na adres rutkowski@gminaradzilow.pl.

 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18  w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła+”” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-10

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-06-10