Zakup, dostawa i montaż mebli do nowopowstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach

Zapytanie Ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Gmina Radziłów z siedziba w Radziłowie zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż mebli do nowopowstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do nowopowstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. Zakres zamówienia obejmuje następujące meble:
  Lp. Opis Jedn. obm. Ilość
  1. 2. 3. 4.
  1. Stół jadalniany, płyta laminowana, okleinowana buk PCV 2mm, szerokość 90 cm, wysokość 76 cm, długość 90 cm, kształt kwadratowy, blat o grubości min. 25 mm, nogi drewniane lub chromowane 60x60mm połączone ramą 40x20mm szt. 6
  2. Stół 70x70x75, zaokrąglone blaty, płyta laminowana, okleinowane brzoza, drewniane nogi lub metalowe, blat o grubości 25 mm szt. 7
  3. Szafa ubraniowa dwudzielna, jedna część z półkami, druga część na ubrania wiszące, zamykana, płyta laminowana, okleinowana brzoza, szerokość 70-80cm, głębokość 59-61cm, wysokość ok. 185 cm-200cm, drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 kluczy, obrzeża PCV 1mm szt. 17
  4. Szafka nocna przyłóżkowa z szufladą górną i częścią zamykana na dole, płyta laminowana, okleinowana brzoza, szerokość 40-45cm, głębokość 40-45cm, wysokość 45-55cm, obrzeża płyt PCV min. 1mm szt. 16
  5. Ława –z półką szer. 60cm/wys. 40 cm/dł. 120 cm, płyta laminowana, okleinowana buk, grubość 21 mm szt. 1
  6. Łóżko drewniane, sosnowe o wymiarach 90x200 cm z wkładem sprężynującym szt. 16
  7. Materac sprężynowy kieszeniowy 90x200 cm, z warstwą kokosu, dwustronny o twardości H2/H3, pokrowiec zdejmowany, materiał pikowany, szt. 16
  8. Kanapa rozkładana, tkanina, kolor szary ciemny, o długości 140-180 cm szt. 1
  9. Krzesło z oparciem, drewniane, sosna, wysokość 85 cm, szerokość siedziska 40 cm, głębokość siedziska  36 cm, wysokość siedziska 45 cm szt. 40
 2. Termin realizacji zamówienia

  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 3. Kryteria oceny ofert
  1. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
   cena – 100 %
  2. Zaoferowana cena obejmuje dostawę i montaż mebli oraz ewentualne rabaty.

 4. Termin i miejsce złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 13.00 osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem „Meble do Domu Pomocy Społecznej w Mścichach”. Ofertę można również złożyć drogą elektroniczną, przesyłając skan oferty na adres zamowienia@gminaradzilow.pl.

 5. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie do działania w ich imieniu w postępowaniu oraz do zawarcia umowy;
  2. dokumentów producenta sporządzonych w języku polskim (w tym wizualizacje/ zdjęcia/ rysunki mebli) potwierdzających, że ujęte przez Wykonawcę w Załączniku do Formularza Ofertowego elementy składowe przedmiotu zamówienia posiadają parametry, kształt i konstrukcję zgodną ze Opisem Przedmiotu Zamówienia.

 6. Informacje ogólne
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert.
  2. Zamawiający przewiduje procedurę wzywania do uzupełniania dokumentów, wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 7. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Meble do Domu Pomocy Społecznej w Mścichach”, In.271.5.2020 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:

   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2020-03-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-02