Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt informatyczny

Zapytanie Ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Gmina Radziłów z siedziba w Radziłowie zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę sprzętu informatycznego do nowopowstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu informatycznego do nowopowstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. Zakres zamówienia obejmuje następujące sprzęty i urządzenia:
  Lp. Opis Jedn. obm. Ilość
  1. Komputer:
  Pamięć RAM:  8 GB DDR4 2666 MHz (Możliwość rozszerzenia do 32 GB)
  Dysk twardy: 256 GB SSD SATA III
  Karta graficzna: zintegrowana
  Procesor: liczba rdzeni 6,  osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 11000 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (http://www.passmark.com)
  Liczba złączy HDMI: 1
  Liczba wyjść DisplayPort: 1
  Wyjście VGA: tak
  Liczba złączy USB 2.0: 2
  Liczba złączy USB 3.0: 4
  Złącza SATA : 2 x SATA III
  Liczba złączy PCI-Express x1 : 1
  Liczba złączy PCI-Express x16: 1
  Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s
  Napęd optyczny:  DVD+/- RW
  Akcesoria: mysz, klawiatura
  Gwarancja: 36 miesięcy
  System operacyjny: Windows 10 Professional
  szt 1
  2. Monitor:
  Rozdzielczość: Full HD 1920 x 1080,
  Częstotliwość odświeżania: 75 Hz,
  czas reakcji: 1ms,
  złącza: D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI
  Przekątna ekranu: min.  23,8 cali
  Wielkość plamki: 0,274 mm
  Technologia podświetlenia: LED
  Kąt widzenia poziomy: 178 stopni 
  Kąt widzenia pionowy: 178 stopni
  w zestawie: kabel DisplayPort
  szt
  3. Urządzenie wielofunkcyjne:
  Szybkość druku w czerni [str/min]: 30
  format druku: A4
  Automatyczny druk dwustronny: Tak
  Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 600 × 600
  Typ skanera: Kolorowy, Rozdzielczość optyczna [dpi]: 600 x 600
  Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 600 x 600
  Wbudowany faks: Tak
  Podajnik papieru: 250 arkuszy
  Taca odbiorcza: 150 arkuszy
  Pamięć: 1 GB
  Złącze Ethernet (LAN): Tak
  W zestawie: przewód USB.
  szt 1
  4. Niszczarka biurowa o pojemności 10 l - 14 l, niszczenie papieru, kart kredytowych, płyt CD/DVD, zszywek, rodzaj cięcia ścinki lub paski szt 1
  5. Laptop z oprogramowaniem: Pamięć RAM:  16 GB DDR4, Dysk twardy: 256 SSD M.2, Karta graficzna: zintegrowana, Procesor: liczba rdzeni 4,  osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 9800 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (http://www.passmark.com), Liczba złączy HDMI: 1, Liczba złączy USB 3.0: 2, Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Przekątna ekranu: min. 14,9”, Gwarancja: 24 miesięcy, System operacyjny: Windows 10 Professional, Pakiet biurowy:  Microsoft Office 2019 szt 1
 2. Termin realizacji zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 3. Kryteria oceny ofert
  W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
  cena – 100 %

 4. Termin i miejsce złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów do dnia 9 marca 2020 r. do godz. 11.00 osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem „Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt informatyczny”. Ofertę można również złożyć drogą elektroniczną, przesyłając skan oferty na adres zamowienia@gminaradzilow.pl.

 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;

  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt informatyczny”, In.271.7.2020 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;

  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;

  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  8. posiada Pani/Pan:

   •  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:

   •  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2020-03-03

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-03