Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt AGD i RTV

Zapytanie Ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Gmina Radziłów z siedziba w Radziłowie zaprasza do składania ofert na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt AGD i RTV.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV do nowopowstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. Zakres zamówienia obejmuje następujące sprzęty i urządzenia:
  Lp. Opis Jedn. obm. Ilość
  1. 2. 3. 4.
  1 Lodówka wolnostojąca szer. 60-65cm, gł. 65-70cm, wys. 200-205cm, pojemność chłodziarki/zamrażarki 260-275l/98-103l klasa efektywności energetycznej A++, z funkcją automatycznego odszraniania, poziom hałasu 38-40 dB, kolor - srebrny szt 1
  2 Zmywarko-wyparzarka do naczyń podblatowa, wym. 600x600x820 o mocy 3,45 kW, wydajności 360 talerzy/h, temp. mycia 65°C, wyparzania 87°C, zasilanie w.z.3/4, odpływ DN 50 szt 1
  3 Szafa chłodnicza o wymiarach 600x585x1850 mm, mocy 1100 W, pojemności 400l, temp. pracy  0°C do  8°C szt 1
  4 Pralka automatyczna bębnowa, wsad 6-8kg, załadunek od przodu, prędkość wirowania: 1200-1400 obrotów/min., A+++ szt 1
  5 Suszarka do ubrań, kondensacyjna, wsad 8-10kg, A++ szt 1
  6 Płyta elektryczna indykcyjna do zabudowy, o wymiarach 57-60x50-53 [cm], moc 7200W - 7500W, 4 płyty szt 1
  7 Piekarnik elektryczny do zabudowy o wymiarach 58-60x58-60 [cm], moc 2,4 kW, zasilanie 220-240V, pojemnośc piekarnika 70-75l, regulacja temperatury, A+ szt 1
  8 Okap z wentylatorem o mocy całkowitej 0,3 kW, wykonany ze stali nierdzewnej, zasilany elektrycznie szt 1
  9 Kurtyna zimna wentylator 2000W, 230V szt 1
  10 Ekspres do kawy ciśnieniowy, ciśnienie: 15 bar, rodzaj kawy: Ziarnista (wbudowany młynek), rodzaj młynka: ceramiczny
  ustawienie wielkości rozdrobnienia ziaren: 12 stopniowa regulacja zmielenia kawy, zbiornik na wodę: pojemność min. 1,8 l z wymiennym filtrem wody, ciśnienie [bar]: 15, spienianie mleka: Tak (system spieniania mleka Zintegrowana karafka do mleka), ilość stopni regulacji mocy kawy: min. 3, automatyczne przygotowywanie kaw: Espresso, Americano, Cappuccino,
  szt 1
  11 Telewizor typu LED, Smart TV: TAK, Matryca: 4K Ultra HD 3840 x 2160, Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej: TAK, Przekątna ekranu [cal]: 43, Przekątna ekranu [cm]: 108, Format ekranu: 16/9
  Format HD: 4K Ultra HD, Rozdzielczość: 3840 x 2160
  System dźwięku: 2.0, Moc głośników [W]: 20, Dekodery dźwięku: Dolby Digital Plus, Tuner cyfrowy: DVB-T2
  Funkcje obrazu: Tryb filmowy Tryb gier Tryb naturalny
  Odtwarzanie plików multimedialnych: Tak (USB)
  Teletekst: TAK, Pozostałe funkcje: EPG Obsługa napisów
  HDMI: TAK, Ilość złącz HDMI: 3, USB: TAK, Ilość złącz USB: 2, Standard USB: 2.0, WiFi: TAK, Ethernet-LAN (RJ-45): TAK
  Wyjście cyfrowe audio: Optyczne, Common Interface: CI+ (1.4), Dodatkowe cechy: Bluetooth Audio AirPlay Anynet+ ARC DLNA Wi-Fi Direct, Klasa energetyczna: A, Konstrukcja: Montaż ścienny Podstawa, Montaż ścienny - standard VESA [mm]: Zgodny
  szt 1
  12 Bezprzewodowy aparat telefoniczny /zasięg 30- 50m wewnątrz/, identyfikacja numeru dzwoniącego, wyświetlacz LCD szt 2
  13 Kuchenka mikrofalowa, wolnostojąca, moc: 900W, pojemność 25-30l., sterowanie elektroniczne, moc grilla 1000 W szt 1
  14 Wieża stereo z radiem analogowym z pamięcią i CD, wejście USB, pilot zdalnego sterowania,  wyświetlacz LCD szt 1
  15 Czajnik bezprzewodowy, elektryczny, 1,7-1,8l, 2000 - 2400 W, płaska grzałka płytowa szt 4
  16 Mikser model ze stojakiem i pojemną misą, moc silnika min. 400W, obrotowy ruch miksera i misy, plastikowa nasadka miksująca szt 1
  17 Blender ręczny z kubkiem do miksowania, liczba obrotów/min. 1000-2500, stalowa, nierdzewna końcówka szt 1
  18 Żelazko parowe o mocy min. 2200 W szt 1
  19 Lodówka wolnostojąca szer. 45-48cm, gł. 44-50cm, wys. 82-85cm, chłodziarka, bez zamrażarki, klasa efektywności energetycznej A+, z funkcją automatycznego odszraniania, poziom hałasu 38-45 dB, kolor – biała szt 1
 2. Termin realizacji zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 3. Kryteria oceny ofert
  1. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100 %
  2. Zaoferowana cena obejmuje dostawę i montaż oraz ewentualne rabaty.

 4. Termin i miejsce złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 13.30 osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem „Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt AGD i RTV”. Ofertę można również złożyć drogą elektroniczną, przesyłając skan oferty na adres zamowienia@gminaradzilow.pl.
 5. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie do działania w ich imieniu w postępowaniu oraz do zawarcia umowy;
  2. dokumentów producenta sporządzonych w języku polskim (w tym wizualizacje/ zdjęcia/ rysunki sprzętu) potwierdzających, że ujęte przez Wykonawcę w Załączniku do Formularza Ofertowego elementy składowe przedmiotu zamówienia posiadają parametry, kształt i konstrukcję zgodną ze Opisem Przedmiotu Zamówienia.
 6. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mścichach w sprzęt AGD i RTV”, In.271.6.2020 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2020-03-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-02