Wykonywania usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku.

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 1. Zamawiający:
  Gmina Radziłów  podmiot realizujący Urząd Gminy Radziłów
  ul. Plac 500 lecia 14
  19 -213 Radziłów
  NIP-  719-15-44-050
  REGON – 000542244
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:45
  e-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl
  strona internetowa: www.radzilow.pl

  Adres do korespondencji:
  Urząd Gminy Radziłów
  ul. Plac 500 lecia 14
  19-213 Radziłów

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:
  KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICZNEGO W GMINIE RADZIŁÓW.
  Oznaczenie wg CPV:  50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

  W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego, przyjmując czynnych 692  punktów świetlnych poprzez utrzymanie świecenia włączonych punktów świetlnych, a w szczególności:
  1. wymianę lub naprawę źródeł światła w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
  2. wymiana zużytych dławików, kondensatorów i bezpieczników,
  3. naprawy i wymiany kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych, osprzętu kablowego i przewodowego oraz elementów osprzętu oświetlenia,
  4. wymiana zegarów załączania i wyłączania światła oraz naprawa skrzynek rozdzielczych urządzeń sterowniczych,
  5. usuwanie awarii w terminie 5 godzin od momentu powiadomienia powstałych w stacjach trafo, powodujących np. świecenie  lamp w ciągu dnia, lub brak oświetlenia na danym obwodzie oświetleniowym spowodowany spaleniem  bezpiecznika, itp.,
  6. lokalizację uszkodzeń kabli i przewodów napowietrznych,
  7. utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,
  8. usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych, kradzieży i dewastacji urządzeń oświetlenia ulicznego,
  9. uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.

  Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi. Zobowiązania Wykonawcy w zakresie sposobu wykonywania usługi:
  1. Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących oświetlenia ulic i dróg.
  2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wymaganą zasadami dokumentację eksploatacyjną dla czynności  konserwacyjno-remontowych z wykazem materiałów które zostaną wmontowane w miejsce zużytych.
  3. Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat w majątku  będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  4. Przy wykonywaniu konserwacji oświetlenia ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Instrukcji współpracy ruchowej” PGE Dystrybucja.
  5. Wyłączenia urządzeń oświetlenia do wykonywania prac eksploatacyjnych mogą się odbywać tylko na warunkach określonych w instrukcji, za wiedzą i zgodą ZEB- PGE Dystrybucja
  6. Wszelkie roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego muszą być uzgodnione z Zamawiającym oraz realizowane według uzyskanych warunków technicznych z ZEB.
  7. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do pracy pod napięciem (zaświadczenie wydane przez PGE Białystok)- okazane podczas podpisania umowy.

 3. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku.

 4. Opis sposobu przyjmowania oferty:
  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
  Oferta powinna być:
  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę

 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:gminaradzilow@poczta.onet.pl  faksem na nr: 86 273 71 10, lub za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 19-213 Radziłów ul. Plac 500 lecia 14 sekretariat Urzędu Gminy Radziłów,  do dnia 28.01.2020 r., do godz. 12.00. Oferty składane za pośrednictwem: poczty elektronicznej należy oznaczyć w temacie dopiskiem:
   Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2022 roku.” ;oferty składane faksem winny być zatytułowane „Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku.”, natomiast oferty dostarczane za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego należy złożyć w kopercie zaadresować na w/w adres z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku.”.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Odrzuceniu podlegają oferty:
   1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: Urzędu Gminy Radziłów.

 6. Kryterium oceny ofert:
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena materiałów - 50%,
  2. Cena brutto roboczogodziny pracy podnośnika wraz z obsługą  - 50 %.

 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.12.2020 roku a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl
  Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub drogą e-mailową
 8. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Roman
 9. Załączniki:
  Wzór formularza ofertowego.

 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-15