Wykonywania usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie do 31.12.2020 roku.

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

 1. Zamawiający:

  Gmina Radziłów  podmiot realizujący Urząd Gminy Radziłów
  ul. Plac 500 lecia 14
  19-213 Radziłów
  NIP-  719-15-44-050
  REGON – 000542244
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:45
  e-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl
  strona internetowa: www.radzilow.pl

  Adres do korespondencji :
  Urząd Gminy Radziłów
  ul. Plac 500 lecia 14
  19-213 Radziłów

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:

  KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICZNEGO W GMINIE RADZIŁÓW.

  Oznaczenie wg CPV:  50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

  W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego, przyjmując czynnych 692  punktów świetlnych poprzez utrzymanie świecenia włączonych punktów świetlnych, a w szczególności:

  1. wymianę lub naprawę źródeł światła w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
  2. wymiana zużytych dławików, kondensatorów i bezpieczników,
  3. naprawy i wymiany kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych, osprzętu kablowego i przewodowego oraz elementów osprzętu oświetlenia,
  4. wymiana zegarów załączania i wyłączania światła oraz naprawa skrzynek rozdzielczych urządzeń sterowniczych,
  5. usuwanie awarii w terminie 5 godzin od momentu powiadomienia powstałych w stacjach trafo, powodujących np. świecenie lamp w ciągu dnia, lub brak oświetlenia na danym obwodzie oświetleniowym spowodowany spaleniem  bezpiecznika, itp.,
  6. lokalizację uszkodzeń kabli i przewodów napowietrznych,
  7. utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego,
  8. usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych, kradzieży i dewastacji urządzeń oświetlenia ulicznego,
  9. uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.

   Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

   Zobowiązania Wykonawcy w zakresie sposobu wykonywania usługi:

  1. Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących oświetlenia ulic i dróg .
  2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wymaganą zasadami dokumentację eksploatacyjną dla czynności konserwacyjno-remontowych z wykazem materiałów które zostaną wmontowane w miejsce zużytych.
  3. Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat w majątku będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  4. Przy wykonywaniu konserwacji oświetlenia ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Instrukcji współpracy ruchowej” PGE Dystrybucja.
  5. Wyłączenia urządzeń oświetlenia do wykonywania prac eksploatacyjnych mogą się odbywać tylko na warunkach określonych w instrukcji, za wiedzą i zgodą ZEB- PGE Dystrybucja
  6. Wszelkie roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego muszą być uzgodnione z Zamawiającym oraz realizowane według uzyskanych warunków technicznych z ZEB.
  7. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do pracy pod napięciem (zaświadczenie wydane przez PGE Białystok)- okazane podczas podpisania umowy.
 3. Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.

 4. Opis sposobu przyjmowania oferty:

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, dołączyć do niej parafowany wzór umowy.

  Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:gminaradzilow@poczta.onet.pl faksem na nr: 86 273 71 10, lub za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 19-213 Radziłów ul. Plac 500 lecia 14 sekretariat Urzędu Gminy Radziłów,  do dnia 25.01.2019 r., do godz. 12.00. Oferty składane za pośrednictwem: poczty elektronicznej należy oznaczyć w temacie dopiskiem: „Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie do 31.12.2020 roku.” ;oferty składane faksem winny być zatytułowane „Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie do 31.12.2020 roku.”, natomiast oferty dostarczane za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego należy złożyć w kopercie zaadresować na w/w adres z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radziłów w okresie do 31.12.2020 roku.”.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Odrzuceniu podlegają oferty:
   1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: Urzędu Gminy Radziłów.
 6. Kryterium oceny ofert:

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena materiałów - 40%,
  2. Cena brutto roboczogodziny pracy podnośnika wraz z obsługą - 60 %.
  3. Ocena ofert będzie dokonywana wg. poniższych wzorów, gdzie:
   Cm- suma cen materiałów wskazanych w ust. 1 pkt 1) do pkt. 6) zał. nr. 1 do  zapytania ofertowego- formularz oferty.
   Cr- praca podnośnika wraz z obsługą podana w ofercie
   Wzory
   Cm- (( Cmin / Co.b ) x 40%) x 100%
   Cr- (( Cmin/Co.b) x 60% ) x 100%
   gdzie
   Cmin- cena minimalna
   Co.b- cena oferty badanej
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  Ocena ofert  zostanie  dokonana   w dniu 28.01.2019 roku a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
  http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

  Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub drogą e-mailową.

 8. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Roman

 9. Załączniki:
  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Projekt umowy.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny.
 11. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów”, In.271.1.2019 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy. Ponadto podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo budowlane, związanym z obowiązkami inspektora nadzoru. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania obowiązków, jakie spoczywają na inspektorze;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-01-18