Wykonanie podziału działek położonych w msc. Klimaszewnica, Karwowo, Borawskie Awissa i Rydzewo Pieniążek

Urząd Gminy Radziłów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na : Wykonanie podziału działek położonych w msc. Klimaszewnica, Karwowo, Borawskie Awissa i Rydzewo Pieniążek..

 1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  Wykonanie podziału:

  1. działek Nr 130/2; 130/3; 129/1; 128,275/2; 74/2; 73/2; 73/1; 73/12; 72/3; 121/6; 69/4; 119/2; 120/3; 116; 119/1; 117:  położonych we wsi Klimaszewnica.
   Celem podziału jest wydzielenie części działek na poszerzenie drogi gminnej.

  2. działek nr 152/2 i 102/4, położonych we wsi Borawskie Awissa.
   Celem podziału jest wydzielenie części działek na poszerzenie drogi gminnej.

  3. działek  nr 91 i 92 położonych we wsi Karwowo.
   Celem podziału jest wydzielenie części działek na poszerzenie drogi gminnej.

  4. Działek nr 128, 126, 153, 154 położonych we wsi Rydzewo Pieniążek.
   Celem podziału jest wydzielenie części działek na poszerzenie drogi gminnej.

 2. Cel zamówienia
  Celem wykonania podziału jest uzyskanie aktualnej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i uzyskania na tej podstawie decyzji ZRID.
 3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

  1. pobranie od Zamawiającego wskazań oraz niezbędnej dokumentacji;
  2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 4. Wstępny projekt podziału

  Wstępny projekt podziału sporządza Wykonawca na kopi mapy zasadniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na własny koszt i po konsultacjach z Zamawiającym

 5. Przyjęcie granic działek do podziału
  1. Punkty graniczne przedmiotowej nieruchomości ustalone wg stanu prawnego mają być oznaczone w terenie.

  2. Jeżeli znaki graniczne w punktach załamania granic przedmiotowych działek uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu to przed ich przyjęciem należy wykonać ich wznowienie lub wyznaczenie w trybie art.39 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

  3. Na etapie przyjęcia granic dzialek należy również zamarkować np. palikami i farbą położenie nowych punktów granicznych oraz okazać je Zamawiającemu w celu wniesienia ewentualnych poprawek.
  4. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Wykonawca sporządza protokół - (§7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Dz. U.z 21 grudnia 2004 r.)
  5. Kopię tego protokołu Wykonawca przekazuje niezwłocznie. Zamawiającemu.
  6. Mapy z projektami podziału sporządza wykonawca dla każdej dzielonej działki w sześciu 6 egz. i potwierdzone przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Grajewie przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu.
 6. Prace terenowe po wydaniu decyzji podziałowej
  1. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do niezwłocznego utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.
  2. Wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych Wykonawca dokonuje niezwłoczne po osiągnięciu przez decyzję podziałową waloru ostateczności na własny koszt.

 7. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie zamówienia.
  2. Termin realizacji zamówienia – 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019 r. Oferty należy złożyć w Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów.
  4. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Adrian Ciecierski – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 86 273 71 15
  5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszą cenę (tzn. najniższą) za wykonanie zamówienia oraz który złoży wymagane poniżej dokumenty:

 8. Dokumenty wymagane od wykonawcy;

  1. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-03-08

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-03-08