Wykonanie oświetlenia parku w Radziłowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
tel.: (086) 273 71 10

Gmina Radziłów zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia parku w Radziłowie w ramach zadania „Modernizacja parku w Radziłowie”.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia parku w Radziłowie.
  2. Zakres prac obejmuje:
   1. montaż stylowych 5 metrowych słupów oświetleniowych parkowych na prefabrykowanym fundamencie – 11 szt.,
   2. montaż projektorów oświetleniowych oświetlających pomnik – 2 kpl.,
   3. montaż słupków ogrodowych z dwoma gniazdami jednofazowymi – 2 kpl.,
   4. montaż szafki oświetleniowej SO wykonana z tworzywa termoutwardzalnego typu estrodur w II klasie ochronności wyposażona w zegar sterujący,
   5. podłączenie przewodów, badania i pomiary.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
  4. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

 2. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

 3. Kryteria oceny ofert
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto - 100%.
   Sposób przyznawania punktacji:
   C = (C min / C o.b. ) x 100
   gdzie:
   1. C – wskaźnik kryterium ceny dla danej oferty
   2. C min – cena oferty z najniższą ceną brutto
   3. C o.b. – cena oferty badanej
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
  3. Należy podać ceny netto, ceny brutto i wartość podatku VAT. Ceny należy podać w PLN.

 4. Miejsce i termin składania ofert
  1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy dostarczyć w wersji pisemnej do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na „Oświetlenia parku w Radziłowie” osobiście lub pocztą/ kurierem lub elektronicznie na adres mailowy: zamowienia@gminaradzilow.pl (w tytule maila należy wpisać „Oferta na „Oświetlenia parku w Radziłowie”).
  3. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 28 października 2020 r. do godz. 14:00.
  4. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Należy podać ceny za wykonanie zamówienia uwzględniając wszystkie koszty wykonania prac.
  3. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
  5. Zamawiający odrzuca ofertę:
   1. której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
   2. złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
         
 6. Termin realizacji zamówienia
  1. Termin realizacji zamówienia wyznacza się do dnia  31 marca 2021 roku.
  2. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie prac remontowych będących przedmiotem zamówienia i ich odbiór końcowy.

 7. Warunki płatności
  Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty jednej faktury w 2020 r. w zakresie zamówienia (po wykonaniu i odbiorze bez zastrzeżeń robót protokołem częściowym) do wysokości: 20.000,00 zł brutto.

 8. Informacje dodatkowe
  1. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, faksem: 86 273 71 10 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
  2. Osoba upoważniona do kontaktu: Aneta Mikucka tel. 86 273 71 15.
  3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 9. Załączniki do zapytania ofertowego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2020-10-20

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-10-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-10-20