Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

       Gmina Radziłów zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

  Gmina Radziłów
  ul. Plac 500 lecia 14
  19-213 Radziłów
  NIP- 719-15-44-050
  REGON- 450669737
  godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
  e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl
  strona  internetowa: www.radzilow.pl

 2. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zakres robót:
   • wykonanie koryta mechanicznego na całej szerokości jezdni o głębokości 10 cm,

   • wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

   • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna 15 cm,

   • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna 10 cm,

   • wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 4 cm,

   • ułożenie kostki betonowej- brukowej szarej o grubości 6 cm na powierzchni około 130 m²

   • montaż krawężników betonowych najazdowych  15 x 30 x 100 z obu stron jezdni na

      długości około 58 mb

   • lokalizację określono w załączniku nr 1 do zapytania.

  2. Kramarzewo- Materiał inwestora
   • -wykonanie chodnika przy szkole podstawowej w msc. Kramarzewo o powierzchni około  

       40 m²

   • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm,

   • wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o gr. 4 cm,

   • montaż obrzeży betonowych 20 x 6 x 100 cm z obu stron chodnika o łącznej długości

        około 45 mb,

   • lokalizację określono w załączniku nr 2

 3. Sposób wyceny zamówienia.
  1. Wykonawca podaje w ofercie cenę za kompleksowe wykonanie inwestycji w poszczególnych miejscowościach. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego np.: zgodne z przepisami oznakowanie robót, ubezpieczeniem, dojazd do miejsca robót i powrotu, jak również wszelkie inne koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji robót, objętych przedmiotem zamówienia. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
  2. Wykonawca określi cenę oferty brutto.

  3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związanez realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty,rabaty.

  4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
  5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
  6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie miała najniższą cenę.
  8. Istnieje możliwość zwiększenia zamówienia przy uzyskaniu niższej ceny niż zakłada Zamawiający.
 4. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  Cena- 100% kryterium wyboru

 5. Termin wykonania zamówienia

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

 6. Opis sposobu przygotowania oferty

  Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

  Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,

  • podpisana przez wykonawcę.

 7. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na  adres: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Radziłowie, do dnia 07.05.2019 r. do godz. 15:45. Ofertę wraz z załącznikiem należy zapakować w kopertę oznaczoną:

   „OFERTA – Wykonania nawierzchni z kostki betonowej, brukowej.

  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Wypełniony formularz ofertowy- zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zapytania.
 9. Informacje ogólne.
  1. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik.

  2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania    zamówienia i projektu umowy.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym także po terminie składania ofert.

  4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

  5. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo, Zamawiający wybierze kolejną z najkorzystniejszych ofert.

  6. W niniejszym postepowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 53) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne- służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postepowania.

 10. Dodatkowe informacje
  Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Roman

  • tel.  (86 273 71 20),

  • e-mail: roman@gminaradzilow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-05-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-17