„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej”

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

NIP: 719-15-44-050
REGON: 450669737

reprezentowana  przez Wójta Gminy Radziłów

tel./fax: 86 273 71 10
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 730-1545
e-mail: gops@gminaradzilow.pl
strona internetowa: www.radzilow.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu architektoniczno – budowlano – wykonawczego dotyczącej adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na działce ewidencyjnej nr 21/2 w obrębie ewidencyjnym Mścichy w jednostce rejestrowej Radziłów.
 2. Zakres robót obejmuje:
  W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie projektu architektoniczno – budowlano – wykonawczego uwzględniającego:
  1. projekt budowlany,
  2. projekt dostosowujący instalację wodociągową do nowego rozmieszczenia pomieszczeń,
  3. projekt dostosowujący instalację kanalizacyjną do nowego rozmieszczenia pomieszczeń (obecnie budynek korzysta z istniejącej przyzagrodowej oczyszczalni ścieków, planowana jest budowa kanalizacji zbiorczej),
  4. projekt instalacji c.o. dostosowujący instalację do nowego rozmieszczenia pomieszczeń, 
  5. projekt wymiany instalacji elektrycznej,
  6. projekt instalacji wentylacyjnej dostosowujący instalację do nowego rozmieszczenia pomieszczeń,
  7. projekt zagospodarowania terenu na działce inwestycyjnej, w tym wykonanie parkingu samochodowego (zaleca się zaprojektowanie dodatkowego wjazdu na działkę),
  8. dodatkowe informacje opisujące obiekt inwestycji (na podstawie audytu energetycznego wykonanego w listopadzie 2011 r.):
   • budynek zbudowano w technologii tradycyjnej murowanej,
   • powierzchnia zabudowy – 378,56 m2,
   • kubatura obiektu – 1 785,79 m2,
   • powierzchnia użytkowa obiektu – 544,30 m2,
   • budynek poddano termomodernizacji,
   • wysokość kondygnacji w świetle:
    • piwnica – 2,02 m,
    • parter – 3,28 m,
    • poddasze – 2,79 m,

Przy opracowywaniu dokumentacji w przedmiotowym budynku należy kierować się założeniami przewidującymi poniższe pomieszczenia:

 • pokoje jedno oraz wieloosobowe wraz z osobną łazienką i toaletą,
 • pokój dziennego pobytu/ świetlica,
 • pokój gościnny,
 • jadalnia,
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • pomieszczenie do terapii i rehabilitacji,
 • kuchenka pomocnicza,
 • gabinet kierownika/ pomieszczenie biurowe,
 • pomieszczenie dla personelu wraz z WC,
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
 • inne pomieszczenia techniczno- gospodarcze.

Powyższa struktura pomieszczeń stanowi jedynie propozycje wynikającą z potrzeb osób docelowo korzystających z Domu Pomocy Społecznej. Dopuszcza się sytuację, w której jedno pomieszczenie spełnia różne funkcje (np. jadalnia wraz z aneksem kuchennym). Projektant zobowiązany jest do przedstawienia własnej koncepcji, która musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Zaakceptowana koncepcja stanowi podstawę do wykonania dalszych prac.

Projekt architektoniczno – budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w oparciu o aktualne akty prawne, w szczególności:        

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej, (Dz. U. 2012 poz. 964 z dnia 27.08.2012 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2017, poz. 224).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:

 1. Zakres usług projektowych powinien obejmować:
  1. uzyskanie w skali 1:500 podkładów mapowych stosownie do wymogów jakie stawiane są przez przepisy Prawa budowlanego załącznikom w trybie wniosku o pozwolenie na budowę,
  2. przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku konieczności jej uzyskania,
  3. opracowanie projektów przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą,
  4. uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi w tym również uzgodnień branżowych niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Grajewie - dla robót, które wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
  5. wykonanie kompletnego projektu architektoniczno - budowlano - wykonawczego w 4 egzemplarzach dokumentacji - (skan dokumentacji z uzgodnieniami branżowymi na rys. oraz podpisami Projektantów),
  6. opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, nakładczych (po 3 egzemplarze),
  7. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z przepisami j.w. (2 egzemplarze),
  8. opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  9. udostępnienie w formie elektronicznej (płyta CD) projektu, przedmiarów i kosztorysów,
  10. złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, potwierdzającego:
   • kompletność dokumentacji z załączonym wykazem opracowań,
   • sporządzenie projektu zgodnie z umową, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami technicznymi.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania:

 Opracowanie projektu budynku należy podzielić na etapy:

 1. przekazanie Zamawiającemu koncepcji usytuowania poszczególnych pomieszczeń
  w projektowanym budynku oraz koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku.
 2. Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionych powyżej rozwiązań.
 3. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.
 4. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
 5. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
 6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
  • wyjaśnienia Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczące projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej;
  • uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
  • Uczestniczenie (bez dodatkowego wynagrodzenia) w postępowaniu o udzielenie zamówoienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które będą prowadzone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, polegający na udzieleniu Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w razie wniesienia przez uczestników tego postępowania zapytań.

 

 1. Ogólne wymagania Zamawiającego:
  1. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę lub rozbudowę budynku (ew. zgłoszeń robót budowlanych).
  2. W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej.
  3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.
  4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane.
  5. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
  6. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.
  7. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę (zgłoszenie robót budowlanych).
  8. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonywania ewentualnych zmian dotyczących pozwolenia na budowę będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości.
  9. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
  10. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub, równoważny). W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
  11. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru  Gospodarczego przenoszących te normy (art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych).
  12. Dokumentacja projektowa winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, albo podawać przykładowo kilka handlowych nazw tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 – Prawo zamówień publicznych.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialności i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia.
 1. Zadanie należy wykonać po upływie 16 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym wstępną koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
 1. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie dokumentacji projektowej- Dom Pomocy Społecznej w Mścichach” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów w terminie do dnia 03.2018 r. do godziny 15:45.
 2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty oraz wykaz wykonywanych usług sporządzania dokumentacji projektowej w okresie ostatnich trzech lat, kopie uprawnień, oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanej usługi.

 

 1. Kryterium oceny ofert.
 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena brutto – 100%.
 2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty map do celów projektowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień.
 3. Zamawiający będzie wybierał najkorzystniejszą ofertę kierując się ceną ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Pan Józef Jurski, tel. 86 273 68 72.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny nawet po otwarciu kopert,
  2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
  3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Józef Jurski - Kierownik GOPS

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-03-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-03-14