Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg z terenu Gminy Radziłów

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) podjęte na podstawie art. 4 pkt.8 tejże ustawy.

Gmina Radziłów zaprasza do złożenia ofert na

„Wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla dróg z terenu Gminy Radziłów”

I. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Radziłów
Plac 500- lecia 14
19-213 Radziłów

NIP: 719-15-44-050
REGON:  450669737
reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów
tel. 86 273 71 10
w sprawie procedury ZP: tel. 86 273 71 15
w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 15
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl
strona  internetowa: www.radzilow.p

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.:

  Część I: Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1812B do skrzyżowania z drogą gminną nr 104135B:

  - miejsce inwestycji: działka nr 1587 w miejscowości Radziłów,

  - lokalizację określono w załączniku nr 2 do zapytania,

  -  orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 1000 m,

  - wstępne założenia – nawierzchnia żwirowa, zjazd na skrzyżowaniu z droga powiatową, zjazdy na posesje i pola, pobocza, oznakowanie pionowe, ewentualne rowy odwadniające. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

  Część II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziłów:

  - miejsce inwestycji: działka nr 926 w miejscowości Radziłów,

  - lokalizację określono w załączniku nr 3 do zapytania,

  - orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 1620 m,

  - wstępne założenia – nawierzchnia żwirowa, zjazdy na pola, zjazd na skrzyżowaniu z droga powiatową, pobocza, oznakowanie pionowe, ewentualne rowy odwadniające. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

   

  Część III: Remont istniejącego odwodnienia drogi  gminnej w miejscowości Glinki:

  - miejsce inwestycji: działka nr 342 przy działkach nr 175 i 176 w miejscowości Glinki,

  - lokalizację określono w załączniku nr 4 do zapytania,

  - orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 60 m,

  - wstępne założenia – remont kanałów odprowadzających wodę z drogi do rowu odwadniającego znajdującego się na działce nr 176. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania. 

   

  Część IV: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rydzewo Pieniążek:

  - miejsce inwestycji: działka nr 155, działka nr 128 oraz działka nr 147 w miejscowości Rydzewo Pieniążek,

  - lokalizację określono w załączniku nr 5 do zapytania,

  - orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 840 m,

  - wstępne założenia – nawierzchnia żwirowa, zjazdy na pola, zjazd na skrzyżowaniu z drogą powiatową, pobocza, oznakowanie pionowe, ewentualne rowy odwadniające. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

   

  Część V: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo:

  - miejsce inwestycji: działka nr 90 w miejscowości Karwowo,

  - lokalizację określono w załączniku nr 6 do zapytania,

  - orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 250 m,

  - wstępne założenia – nawierzchnia z masy bitumicznej, zjazdy na pola, zjazd na skrzyżowaniu z droga wojewódzką, pobocza, oznakowanie pionowe, ewentualne rowy odwadniające. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

   

  Część VI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo:

  - miejsce inwestycji: działka nr 398/5 i działka nr 404 do działki nr 332 w miejscowości Zakrzewo,

  - lokalizację określono w załączniku nr 7 do zapytania,

  - orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 180 m,

  - wstępne założenia – nawierzchnia z masy bitumicznej, zjazdy na pola, zjazd na posesje, odprowadzenie wody z fragmentu drogi do istniejącego rowu melioracyjnego. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

 2. W zakres zamówienia dla każdej z dróg wchodzi:
  1. wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:
   • kompletny projekt budowlany na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę map do celów projektowych, wraz z informacją BIOZ – 4 egz.,
   • szczegółowy przedmiar robót – 2 egz.,
   • kosztorys inwestorski – 2 egz.,
   • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach  budowlanych – 1 egz.,
   • stały projekt organizacji ruchu  – 4 egz.,
   • wersja elektroniczna całej dokumentacji na nośniku CD.
  2. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W ciągu 3 tygodni od podpisania umowy Wykonawca na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych prac.
  3. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji,

  4. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

   • stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

   • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 3. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.).
 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia drogowe (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

III. Termin realizacji zamówienia.

Zadanie należy wykonać po upływie  6 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym wstępna koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy

IV. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ,,Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla dróg z terenu Gminy Radziłów´´ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia 8 września 2017 roku do godz. 1200.
 2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

V. Sposób przygotowania oferty.

 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty oraz wykaz wykonanych usług (wykonanie co najmniej jednego projektu budowy/ przebudowy drogi w okresie ostatnich trzech lat) oraz kopie uprawnień oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanej usługi.

VI. Kryterium oceny ofert.

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena brutto – 100%.
 2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty map do celów projektowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień.
 3. Zamawiający będzie wybierał najkorzystniejszą ofertę kierując się ceną ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
 5. Zamawiający umożliwia składanie ofert cząstkowych.

VII. Informacje dodatkowe.

 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Aneta Mikucka
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny nawet po otwarciu kopert,
  2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
  3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-09-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-08-22