Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły w Radziłowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
nieregulowane Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy

Gmina Radziłów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły w Radziłowie.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
  Gmina Radziłów
  Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
  19-213 Radziłów
  NIP: 719-15-44-050
  tel. 86 273 71 10
  w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 23
  godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
  e-mail: oswiata@gminaradzilow.pl
  strona internetowa: bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

  Adres do korespondencji:
  Urząd Gminy Radziłów
  19-213 Radziłów
  Plac 500- lecia 14

 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły w Radziłowie:
   1. Szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, wymiana poręczy – klatki schodowej, korytarza, sal lekcyjnych nr. 33, 34, 35, 41,42,
   2. Wymiana parapetów, wykładzin podłogowych, drzwi, sal lekcyjnych nr.33,34, 35, 41, 42.
   3. Wykonanie podłączeń do stanowisk komputerowych w pomieszczeniu sali nr 42,
   4. Wymiana instalacji sanitarnej, przebudowa, malowanie pomieszczeń łazienek/wc.
  2. Zgodnie z ust. 1 w zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi:
   1. opracowanie projektu wykonawczego – 4 egz.,
   2. opracowanie przedmiaru robót - 2 egz.,
   3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz.,
   4. opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,
  3. Dokumentację, o której mowa w ust. 2 należy dostarczyć w formie papierowej oraz w postaci pliku zapisanego na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

 3. Termin wykonania zamówienia.
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia  14.12.2020 r.
  Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 4. Miejsce oraz termin składania ofert
  Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 1) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia
  21.08.2020 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl , za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu.

 5. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1. cena brutto – 100 %.
  2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
  3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

 6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

 7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego:
  Mirosław Gądek
  oswiata@gminaradzilow.pl
  tel. 86 273 71 23

 8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły w Radziłowie’’ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Gądek - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-08-18

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-08-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-08-18