Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie świetlicy w msc. Czerwonki z niezbędną infrastrukturą” na działce o nr ewid. 140 w miejscowości Czerwonki, Gmina Radziłów.

 Dotyczy zamówienia do 30 000 euro, realizowanego poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 288)

 1. Zamawiający
  Urząd Gminy Radziłów
  ul. Plac 500-lecia 14
  19-213 Radziłów

 2. Opis przedmiotu zamówienia 
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie świetlicy w msc. Czerwonki z niezbędną infrastrukturą” na działce o nr ewid. 140 w miejscowości Czerwonki, Gmina Radziłów. 
  1. Dokumentacj techniczna przebudowy budynku powinna obejmować:
   1. wykonanie inwentaryzacji budynku.
   2. wykonanie mapy do celów projektowych
   3. projekt instalacji wodnokanalizacyjnej z uwzględnieniem odpływu do przydomowej oczyszczalni ścieków.
   4. projekt instalacji elektrycznej z uwzględnieniem podłączenia instalacji fotowoltaicznej.
    Termin realizacji w/w zadania do 30.11.2020 r.
   5. projekt sali wielofunkcyjnej,
   6. projekt pomieszczenia sanitarnego,
   7. projekt aneksu kuchennego.
   8. projekt ocieplenia budynku wraz z wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
   9. oczyszczenie i pomalowanie dachu.
   10. dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.
    Termin realizacji w/w zadania do 30.04.20201r.

 3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
  1. Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji należy przedstawić Zamawiającemu koncepcję jej wykonania w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
  2. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczną.
  3. Wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:
   1. kompletny projekt budowlany 4 egz.
   2. szczegółowy przedmiar robót 2 egz.
   3. kosztorys inwestorski 2 egz.
   4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projekcie budowlanym – 2 egz.
   5. wersja elektroniczna całej dokumentacji.
  4. W ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy budynku.
  5. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
   1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.)
   2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
   3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.).
  6. Uzyskanie opinii i uzgodnień projektów ze wszystkimi prawem wymaganymi instytucjami.
  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia.

 4. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
  2. posiadać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  4. być podpisana przez Wykonawcę (podpis czytelny lub nieczytelny z imienną pieczęcią).

 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczyć ofertę osobiście na adres: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów do 16.10.2020r. do godz. 15.45.
  2. Oferty złożone po terminie (wskazanej powyżej w dacie i godzinie) nie będą rozpatrywane.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 6. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert
  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto.

 7. DODATKOWE INFORMACJE
  Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem oferty udzieli Pan Krzysztof Roman

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2020-10-08

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-10-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-10-08