Wycinka około 100 drzew i oczyszczenie pasa drogowego z pozostałości pozrębowych w msc. Rydzewo Szlacheckie na dz. o nr. geod. 57 i w msc. Czerwonki na dz. o nr geod. 309.

ZAPYTANIE OFERTOWE

do którego nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

                       Gmina Radziłów zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.n.:

,,Wycinka około 100 drzew i oczyszczenie pasa drogowego z pozostałości  pozrębowych w msc. Rydzewo Szlacheckie na dz. o nr. geod. 57 i w msc. Czerwonki na  dz. o nr geod.  309.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
REGON 450 66 97 37
NIP 719 15 44 050
reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów
tel. 86 273 71 10;

informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udziela :
Pan Krzysztof Roman: 86 273 71 20

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:45

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince około 100 drzew z pasów drogowych:
   1. pas drogowy drogi gminnej o nr. geod. 57 w msc. Rydzewo Szlacheckie,
   2. pas drogowy drogi gminnej o nr. geod. 309 w msc. Czerwonki.
  2. Zakres prac obejmuje: wycinkę drzew do poziomu ziemi oraz oczyszczenie terenu po wycince z liści, gałęzi i resztek.
  3. Zamawiający sprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki drewno, cenę za 1 m³ pozyskanego drewna Wykonawca przedstawi w Formularzu Ofertowym. Liczba metrów sześciennych pozyskanego przez Wykonawcę drewna będzie oszacowana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z oszacowania ilości drewna zostanie spisany protokół. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgodnie z kwotą przedstawioną w Formularzu Ofertowym
  4. Termin wykonania zamówienia: do 31 styczeń 2020 roku.
  5. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
  6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Kryteria oceny ofert:

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  Najwyższa cena nabycia 1m³ drewna - kryterium  100%

 3. Przygotowanie oferty:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat Urzędu Gminy) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
  Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wycinka około 100 drzew i oczyszczenie pasa drogowego z pozostałości pozrębowych w msc. Rydzewo Szlacheckie na dz. o nr. geod. 57 i w msc. Czerwonki na dz. o nr geod. 309”.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Radziłów.
 5. Kontakt z Zamawiającym:

   W zakresie merytorycznym i formalnym Pan Krzysztof Roman, tel. (86) 273 71 20.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-12-05

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-12-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-12-05