Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Gmina Radziłów
   ul. Plac 500 lecia 14
  19-213 Radziłów
  REGON 450 66 97 37
  NIP 719 15 44 050
  reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów
  tel. 86 273 71 10; w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury: tel. 86 273 71 20
  Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7:30-15:45

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
   1. Załadunku zebranych wyrobów azbestowych na pojazd przeznaczony do transportu. Załadunek ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.
   2. Transporcie zebranych wyrobów azbestowych w przeznaczonym do tego celu miejscu unieszkodliwienia, które jest zarządzane przez instytucję działającą w sposób legalny i uprawnioną do przyjmowania i unieszkodliwiania tego typu odpadów. Transport ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.
   3. Przekazaniu wyrobów zawierających azbest ww. instytucji celem unieszkodliwienia. Koszt zdeponowania i unieszkodliwienia odpadów ponosi Wykonawca.
   4. Nie jest planowany demontaż płyt cementowo azbestowych bezpośrednio z budynków.
  2. W związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w rozdz. II.
   1. Wykonawca jest zobowiązany do wkalkulowania wszelkich możliwych do powstania kosztów w oferowaną cenę wykonawstwa.
   2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie całego procesu odbioru wyrobów azbestowych z danej nieruchomości.
   3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania uprawnień do podejmowania prac na danym terenie i uprawnień na transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).
  3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
   1. Sporządzenia dokumentacji fotograficznej tych części nieruchomości, z których usunięto płyty cementowo-azbestowe. Dokumentowanie ma odbyć się w sposób następujący: Wykonawca musi wykonać co najmniej dwa zdjęcia danego składowiska w taki sposób, by jednoznacznie można było stwierdzić usuniecie składowiska z danej posesji (tzn. zdjęcie sprzed usunięcia oraz zdjęcie po usunięciu). Powyższy warunek dotyczy wszystkich nieruchomości.
   2. Uwierzytelnionych kopi zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy, oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
   3. Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich zaprotokołowania wagi powinna być powinna być potwierdzona podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości.
   4. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości w formie protokołu odbioru odpadu sporządzonego w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy w Radziłowie, natomiast drugi dla właściciela nieruchomości.
   5. Sporządzenie kart przekazania odpadów lub innych dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Karty te muszą zawierać co najmniej: datę zdeponowania odpadów na składowisku, masę zdeponowanych odpadów oraz rodzaj zdeponowanych odpadów i muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
  4. Przewidywana szacunkowa wielkość opisanego zamówienia opisanego w rozdz. II to około  40 Mg płyt cementowo azbestowych.
  5. Zamówienie będzie realizowane na terenie około 17 nieruchomości rozproszonych na terenie całej Gminy Radziłów. Lista miejscowości z szacunkową ilością  gospodarstw w załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu   zamówienia o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych   przedmiotem zamówienia  określone zostały w sposób szacunkowy. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami lub żądaniem zmiany umowy w przypadku redukcji lub zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia.
  7. Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 3. Termin wykonania zamówienia:
   
  Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 17.09.2020 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Cena- 100% kryterium wyboru za 1 Mg

 5. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy nadesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do dnia 26.06.2020 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów.

  Ofert należy dostarczyć w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem ´´Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów´´ oraz pieczęcią Wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:10 w siedzibie zamawiającego.

 6. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenie o posiadaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji zgodnych z aktualnie obowiązującym na terenie RP prawem wymaganych do odbioru i transportu odpadów opisanych w rozdz. II.-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenia o posiadanym przeszkoleniu osób biorących udział w zamówieniu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
  3. Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenie dotyczące zdolności do wykonania zamówienia związane z: posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniem wiedzy i doświadczenia; dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie Zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
  4. Podpisany pieczęcią firmową i osobową aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.
  5. Podpisana pieczęcią firmową i osobową oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem umowa z instytucją zarządzającą miejscem deponowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, do której zostaną przetransportowane odpady z Gminy Radziłów.
  6. Wypełniony formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do niemniejszego zapytania.
  7. Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 7. Opis sposobu oceny ofert. 

  Oferty będą oceniane dwuetapowo.

  Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

  Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert.

 8. Informacje ogólne
  1. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najniższą cenę.
  2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia.
  3. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo, Zamawiający wybierze kolejna z najkorzystniejszych ofert.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2020-06-12

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-07-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-06-12