Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina Radziłów zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Radziłów. Wykonanie odbioru odbędzie się z wskazanej działki na terenie gminy, na którym  zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników.

  Usługa obejmuje:

  1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
  2. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
  3. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
  4. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów, pok. nr 3a, telefonicznie pod numerem tel. 86 273 71 20.  
  2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami  w sprawach merytorycznych i formalnych (proceduralnych ) jest Krzysztof Roman,  w godz. 730  - 1530  od poniedziałku do piątku w siedzibie Za­mawiającego.

 4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami  w sprawach merytorycznych i formalnych (proceduralnych ) jest Krzysztof Roman,  w godz. 730  - 1530  od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

 5. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 6. Miejsce i termin składania ofert:
  1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów w sekretariacie urzędu  do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 1530.
  2. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej oznaczenia: Oferta „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz nazwę i adres oferenta.
  3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 7. Termin wykonania zamówienia:
  Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2020 r.

 8. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi zadeklarowana przez rolników:

  Podana ilość w/w wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została szacunkowo, na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski stanowiących jednocześnie inwentaryzację w/w wyrobów.

  Zamawiający zastrzega zatem, że w trakcie realizacji zadania ilość poszczególnych odpadów może ulec zmianie.

  Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:
  Lp. Kod odpadu Nazwa Ilość (Mg)
  1. 02 01 04 Folia rolnicza biała i czarna              102.175
  2. 02 01 04 Siatka i sznurek do owijania balotów               17.708
  3. 02 01 04 Opakowania po nawozach 9.385
  4. 02 01 04 Opakowania typu Big Bag 8.025
  RAZEM 137,293
 9. Warunki płatności:
  zapłata faktury nastąpi  do 14 dni od daty jej otrzymania  przez Zamawiającego. wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

 10. Kryterium oceny ofert:
  Cena 100%
  Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 11. Informacje dotyczące  wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej);
  2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy;
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny;
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia
   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
  5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 12. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziłów,
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Radziłów lub: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia wykonawcy dotyczącego odbioru  folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz U. 2018 r. poz. 1651) w związku z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby doręczenia korespondencji w sprawie z wniosku.
   (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.
  7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wójta Gminy Radziłów
   1. dostępu do swoich danych osobowych;
   2. sprostowania swoich danych osobowych;
   3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
    (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).
  8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wnioskowania o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów jest wymogiem ustawowym.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wójta, w tym profilowaniu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2020-05-04

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-05-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-05-04