Remont drogi gminnej poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją lateksową

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Remontu drogi gminnej poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją lateksową

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

I. Zamawiający.

 Gmina Radziłów
ul. Plac 500 lecia 14
19-213 Radziłów
NIP- 719-15-44-050
REGON- 450669737
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
e-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.radzilow.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Konopki o numerze 104149 na kilometrażu 0+000÷0+571 o szerokości 3,5 m polegający na podwójnym powierzchniowym utrwalenie grysami i emulsją lateksową wraz z wyprofilowaniem na powierzchni około 2000 m2. Do powierzchniowego utrwalenie nawierzchni drogowych należy użyć grys kamienny frakcji: 2-4 mm, 6.3-10 mm spełniające wymagania zgodne z normą PN-B-11112 lub 2-5 mm 8-11 mm zgodne z normą PN-EN 13043(1) i wytycznymi CZDP . Można stosować tylko emulsję asfaltowe posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Jednostką obmiaru jest 1m².

 

III. Termin wykonania zamówienia.

 Zamówienie należy zrealizować w terminie: w ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy.

 

VI. Sposób wyceny zamówienia.

 1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za 1 m2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego np.: zgodne z przepisami oznakowanie robót, ubezpieczeniem, dojazd do miejsca robót i powrotu, zapewnienie materiałów do wbudowania, jak również wszelkie inne koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji robót, objętych przedmiotem zamówienia. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
 2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za 1m2 podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium – ceny.
 7. Dla porównania ofert przyjęte zostanie:
  cena za m2 podwójnego powierzchniowego utrwalenia.
 8. Ocena ofert będzie przebiegała następująco:
  - Każdej rozpatrywanej ofercie przyznane będą punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
   ilość punktów = najniższa cena brutto spośród badanych ofert/ cena brutto oferty badanej X 100%
 9. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
 10. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 11. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
 12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 14. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

V. Kryteria oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

cena oferty – 100 %

 

VI. Miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Remont drogi gminnej poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją lateksową na terenie Gminy Radziłów” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia 26.06.2017 roku do godz. 15:45

 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
  Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o  wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Dokumenty, jakie należy złożyć:
  1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
  2. Arkusz wyceny, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania jak również po otwarciu kopert.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-07-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-06-14