Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

 

Urząd Gminy Radziłów zaprasza do złożenia oferty na dostawę p.n.:

„Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów w roku 2017”

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 

Gmina Radziłów

ul. Plac 500-lecia 14

19-213 Radziłów

REGON 450 66 97 37

NIP 719 15 44 050

reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów

tel. 86 273 71 10;

w sprawie procedury ZP:

Pan Łukasz Grądzki: tel. 86 273 71 15

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Pan Krzysztof Roman: 86 273 71 20

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:45

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wznowienie (okazanie) granic pasa drogowego położonego na działkach:

 • nr 318 w obrębie msc. Karwowo.
 • nr 59 w obrębie msc. Szyjki.
 • nr 57 i 373 w obrębie msc. Rydzewo Szlacheckie.

w/w działki położone są na terenie Gminy Radziłów. Zamówienie obejmuje:

 • odszukanie, wznowienie i stabilizację punktów granicznych (załamań pasa drogowego) prętem metalowym, wyraźne oznaczenie równoległych granic pasa drogowego palikami, taśmą i markerem (sprayem) geodezyjnym wraz z wyraźnym oznaczeniem drzew znajdujących się w granicach pasa drogowego, oraz z wykonaniem szkicu wznowienia granicy i protokołu okazania granic,
 • dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołu wznowienia granic nieruchomości,

II. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od momentu podpisania umowy do 31 lipca 2017 r.

III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100% kryterium wyboru.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do 25 maja 2017 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

Adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl

 Zamawiający preferuje otrzymywanie ofert w formie skanu (oferty i oświadczeń) przesłanego e – mailem lub przesyłanych pocztą tradycyjną.

 Oferty w formie skanu należy przesyłać na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, a następnie potwierdzić telefonicznie dostarczenie oferty w tej formie Zamawiającemu.

V. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

VI. Opis sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap   2.   Analiza zaproponowanych ofert.

 

Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:

 

Cena ofertowa najniższa
W = ------------------------------------ x 100
Cena badanej oferty

VII. Informacje ogólne

 1. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert.
 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia i projektu umowy.
 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 1. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w drugiej kolejności.
 1. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne - służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Grądzki - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-05-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-05-16