Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów w roku 2021

Urząd Gminy Radziłów zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.n.:

„Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów w roku 2021”

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
REGON 450 66 97 37
NIP 719 15 44 050
reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów
tel. 86 273 71 10;
informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udziela :
Pan Krzysztof Roman: 86 273 71 20
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:45

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

  Wznowienie (okazanie) granic pasa drogowego oraz prze tyczenie prostej po obu stronach działki:
  1. nr 117, 51 w obrębie msc. Szyjki
  2. nr 300, 306, 320 w obrębie msc. Glinki
  3. nr 437 w obrębie msc. Słucz
  4. nr 35, 36 w obrębie msc. Barwiki
  5. nr 423 w obrębie msc. Karwowo

  Wyznaczyć teren pod budowę oczyszczalni ścieków w msc. Słucz:
  1. działka o nr 163 zgodnie z dokumentacją techniczną.

  Zamówienie obejmuje:
  odszukanie, wznowienie i stabilizację punktów granicznych  i (załamań pasa drogowego) prętem metalowymi, taśmą i markerem (sprayem) geodezyjnym po obu stronach pasa drogowego wraz z wyraźnym oznaczeniem drzew znajdujących się w granicach pasa drogowego, oraz z wykonaniem szkicu wznowienia granicy i protokołu okazania granic, dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołu wznowienia granic nieruchomości. Działki przeznaczone do wytyczenia przedstawiono w załącznikach do niniejszego zapytania. Wszelkich informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela Pan Krzysztof Roman.

 2. Termin wykonania zamówienia:
  • wznowienie ( okazanie) granic pasa drogowego do dnia do 31 lipca 2021 r.
  • wyznaczenie terenu pod budowę oczyszczalni ścieków do dnia 05 marca 2021 r.

 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Cena – 100% kryterium wyboru.

 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do  29.01.2021 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów. Adres e-mail: roman@gminaradzilow.pl  Zamawiający preferuje otrzymywanie ofert w formie skanu (oferty i oświadczeń) przesłanego e – mailem lub przesyłanych pocztą tradycyjną. Oferty w formie skanu należy przesyłać na adres: roman@gminaradzilow.pl, a następnie potwierdzić telefonicznie dostarczenie oferty w tej formie Zamawiającemu.

 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

 6. Opis sposobu oceny ofert

  Oferty będą oceniane dwuetapowo.

  Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

  Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert.

  Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:     

             Cena ofertowa najniższa
  W = ------------------------------------ x 100
                Cena badanej oferty

 7. Informacje ogólne
  Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert jak również do zwiększenia bądź też zmniejszenia przedmiotu zamówienia .Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia i projektu umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w drugiej kolejności. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne - służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

 8. Rodo
  Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły w Radziłowie’’ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do   ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-25

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-25