Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów w roku 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

 Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
REGON 450 66 97 37
NIP 719 15 44 050

reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów

tel. 86 273 71 10;
informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udziela :

Pan Krzysztof Roman: 86 273 71 20
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:45

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Wznowienie (okazanie) granic pasa drogowego oraz prze tyczenie prostej po obu stronach działki:
  1. nr 14/2 w obrębie msc. Barwiki
  2. nr 147 w obrębie msc. Rydzewo Szlacheckie
  3. nr 53 w obrębie msc. Kieljany
  4. nr 299, 343/2 i 309 w obrębie msc. Glinki
  5. nr 1576, 928, 940 ,939 i 930  w obrębie msc. Radziłów
  6. nr 369 w obrębie msc. Kownatki
  7. nr 266/8 (do działki nr 1/2) w obrębie msc. Konopki Awissa
  Zamówienie obejmuje:
  odszukanie, wznowienie i stabilizację punktów granicznych  i (załamań pasa drogowego) prętem metalowymi, taśmą i markerem (sprayem) geodezyjnym po obu stronach pasa drogowego wraz z wyraźnym oznaczeniem drzew znajdujących się w granicach pasa drogowego, oraz z wykonaniem szkicu wznowienia granicy i protokołu okazania granic, dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołu wznowienia granic nieruchomości. Działki przeznaczone do wytyczenia przedstawiono w załącznikach do niniejszego zapytania. Wszelkich informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela Pan Krzysztof Roman.

 2. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy zrealizować w terminie: od momentu podpisania umowy do 31 lipca 2020 r.

 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Cena – 100% kryterium wyboru.

 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do  15.02.2020r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów. Adres e-mail: roman@gminaradzilow.pl  Zamawiający preferuje otrzymywanie ofert w formie skanu (oferty i oświadczeń) przesłanego e – mailem lub przesyłanych pocztą tradycyjną. Oferty w formie skanu należy przesyłać na adres: roman@gminaradzilow.pl, a następnie potwierdzić telefonicznie dostarczenie oferty w tej formie Zamawiającemu.

 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

 6. Opis sposobu oceny ofert

  Oferty będą oceniane dwuetapowo.

  Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

  Etap 2.   Analiza zaproponowanych ofert.

  Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:     

   W = (Cena ofertowa najniższa /  Cena badanej oferty) x 100
    

 7. Informacje ogólne
  Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert jak również do zwiększenia bądź też zmniejszenia przedmiotu zamówienia .Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia i projektu umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w drugiej kolejności.

  W niniejszym postępowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne - służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-02-03

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-02-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-02-03