Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów w roku 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
nieregulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

Urząd Gminy Radziłów zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.n.:
„Realizacja usług geodezyjnych na terenie Gminy Radziłów w roku 2019”

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
REGON 450 66 97 37
NIP 719 15 44 050

reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów
tel. 86 273 71 10;
informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udziela :

Pan Krzysztof Roman: 86 273 71 20

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:45

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

  Wznowienie (okazanie) granic pasa drogowego położonego na działkach:

  1. nr 943, 938 w obrębie msc. Radziłów
   • nr 943 wskazanie 4 punktów granicznych po stronie prawej przy dz. nr (1521,538,942,525/1) i przetyczenie  granic po stronie lewej po przeciwnej stronie wskazanych punktów.
   • nr 938 wskazanie 8 punktów granicznych  po stronie lewej  przy drodze powiatowej nr (1812 B, przy  dz. nr 296, 1551, 937, 307) i przetyczenie  granic po stronie prawej po przeciwnej stronie wskazanych punktów.
  2. nr 137, 200,201 w obrębie msc. Brychy
   • nr 137 wskazanie 10 punktów granicznych po stronie lewej przy granicach działek nr (103,141/2,139,177,186,200,231,218,268,273) i przetyczenie granic po stronie prawej po przeciwnej stronie wskazanych punktów.
   • nr 200 wskazanie 2 punktów granicznych po stronie lewej przy granicach działek nr 178,1126 i przetyczenie granic po stronie prawej po przeciwnej stronie wskazanych punktów.
   • nr 201 wskazanie 2 punktów granicznych po stronie lewej przy granicach działek nr 193/2,532 i przetyczenie granic po stronie prawej po przeciwnej stronie wskazanych punktów.
  3. nr 325 w obrębie msc. Glinki
   • dz. nr. 325 wskazanie 7 punktów granicznych po stronie lewej przy drodze powiatowej nr 1821B, przy granicach działek   nr (113/1,115/2,116/5128/3,130/2,142,144)  i przetyczenie  granic po stronie prawej po przeciwnej stronie wskazanych punktów.
  4. droga gminna o nr ewid. 540/8 w obrębie msc. Radziłów
   • wykonanie mapy do celów projektowych
  5. droga gminna o nr ewid. 42 w obrębie msc. Mikuty
   • wykonanie mapy do celów projektowych

  Zamówienie obejmuje:

  odszukanie, wznowienie i stabilizację punktów granicznych  i (załamań pasa drogowego) prętem metalowymi, taśmą i markerem (sprayem) geodezyjnym wraz z wyraźnym oznaczeniem drzew znajdujących się w granicach pasa drogowego, oraz z wykonaniem szkicu wznowienia granicy i protokołu okazania granic, dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołu wznowienia granic nieruchomości, Miejsca wskazania punktów granicznych zaznaczono na mapkach do zapytania ofertowego. Wszelkich informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela Pan Krzysztof Roman.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy zrealizować w terminie: od momentu podpisania umowy do 31 lipca 2019 r.

 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Cena – 100% kryterium wyboru.

 4. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do  29 marca 2018 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów. Adres e-mail: roman@gminaradzilow.pl  Zamawiający preferuje otrzymywanie ofert w formie skanu (oferty i oświadczeń) przesłanego e – mailem lub przesyłanych pocztą tradycyjną. Oferty w formie skanu należy przesyłać na adres: roman@gminaradzilow.pl, a następnie potwierdzić telefonicznie dostarczenie oferty w tej formie Zamawiającemu.

 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

 6. Opis sposobu oceny ofert

  Oferty będą oceniane dwuetapowo.

  Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

  Etap   2.   Analiza zaproponowanych ofert.

  Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:

             Cena ofertowa najniższa
  W = --------------------------------------------- x 100
               Cena badanej oferty

 7. Informacje ogólne

  Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia i projektu umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w drugiej kolejności.

  W niniejszym postępowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne - służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-03-18

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-03-18