Przebudowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w gminie Radziłów

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

Gminy Radziłów zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na

„Przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w gminie Radziłów”

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina RadziłówPlac 500-lecia 14

19-213 Radziłów

REGON 450 66 97 37

 NIP 719 15 44 050

reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów

 tel. 86 273 71 10;

w sprawie procedury ZP: tel. 86 273 71 15

w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 15

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:45

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w gminie Radziłów.

 1. Budowa przłączy kanalizacji w msc. Radziłów.
  1. Przykanalik PCV160, przykanalik na odcinku pod jezdnią wykonany będzie metoda przecisku L=12m,
  2. Studzienki PCV DN400 – 1 szt.,
  3. Kolektor PCV200, projektowanym przykanalikiem włączy się do istniejącej studzienki betonowej DN1000 (S1).
 2. Budowa sieci wodociągowej do kolonistów miejscowości Czerwonki.
  1. Rury wodociągowe PCV(PN10) o średnicy Ø90mm,
  2. Długość wodociągu L=68m,
  3. Hydrant p-poż. nadziemny DN80 – 1 kpl.,
  4. Demontaż częściowy istniejącej sieci wodociągowej L=7m.
  5. Zainstalowanie słupków oznacznikowych do zasuw bezpośrednio w ziemi – 2 szt.
  6. Zainstalowanie zasuw kołnierzowych kpl. Bezpośrednio w ziemi – DN80 – 2kpl.
 3. Przebudowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Radziłów.
  1. Długość wodociągu L=211m,
  2. Hydrant p-poż. nadziemny o Ø 80mm,
  3. Przejście sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką metodą przecisku w stalowej, rurze osłonowej L=19m, z rurą sygnalizacyjną PE wprowadzoną do żeliwnej skrzynki ulicznej do zasuw – 1 szt.,
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduję się w projektach budowlanych w/w miejscowości.


II. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:

 1. Budowa przłączy kanalizacji w msc. Radziłów.- od 1 sierpnia 2017 r.
 2. Budowa sieci wodociągowej do kolonistów miejscowości Czerwonki.- od podpisania umowy.
 3. Przebudowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Radziłów.– od podpisania umowy.

Zamówienie należy zrealizować w terminie:  od podanych powyżej dat - 10 tygodni.


III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100% kryterium wyboru.


IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć osobiście do 14 lipca 2017 r. do godz. 1200 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.


V. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Harmonogram prac - zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Wykaz osób – kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych
  i kanalizacyjnych– zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zapytania. .
 5. Informacja bankowa lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawców w kwocie nie mniejszej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 groszy)
 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.
 7. Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w okresie pięciu (5) lat przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Do potwierdzenia tego faktu należy przedłożyć załącznik w postaci dokumentu potwierdzających. Wartość wykonanej roboty budowlanej nie mniejszy niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 groszy).
 8. Kosztorys ofertowy.


VI. Opis sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1.     Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap 2.    Analiza zaproponowanych ofert.

 

Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:

W = (Cena ofertowa najniższa / Cena badanej oferty) x 100


VII. Informacje ogólne

 1. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia i projektu umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym także po terminie składania ofert.
 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 5. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo, Zamawiający wybierze kolejną z najkorzystniejszych ofert.
 6. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne - służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Czaplicka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-07-04