Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziłów
Plac 500 – lecia 14,
19-213 Radziłów

REGON 450 66 97 37
NIP 719 15 44 050

reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów

tel. 86 273 71 10

w sprawie procedury ZP:
Pani Sylwia Czaplicka: 86 273 71 1

II. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 104143 B w miejscowości Konopki – Awissa w km 0+000÷0+300.
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty ziemne,
  3. Odwodnienie korpusu drogowego,
  4. Podbudowy z kruszywa,
  5. Roboty wykończeniowe,
  6. Inne roboty.
  7. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 10 tygodni od momentu podpisania umowy.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE

Cena – 100% kryterium wyboru.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście do 27 lipca 2017 r.
do godz. 1200
do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14,19-213 Radziłów.

 

VI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Wzór umowy - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zapytania.

VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonamiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert.

Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:

W= (Cena ofertowa najniższa/Cena badanej oferty) x 100

VIII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert.
 3. Złożenie oferty jednoznacznie z akceptacją zapisanych wyżej warunków zamówienia i projektu umowy
 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 5. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiający, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w drugiej kolejności.
 6. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2164) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne – służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Czaplicka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-07-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-07-17