„Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie” – remont sali

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Radziłów

Plac 500-lecia 14

19-213 Radziłów

tel.: (086) 273 71 10

 

Gmina Radziłów zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na remoncie i adaptacji sali informatycznej do potrzeb oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie” w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem mebli, zabawek, sprzętu edukacyjnego i akcesoriów przeznaczonych do zabawy - zgodnie z zestawieniem wyposażenia dydaktyczno- edukacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn., że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu atesty i certyfikaty bezpieczeństwa w dniu odbioru przedmiotu dostawy.
  3. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją (zał. nr 1) lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz certyfikaty lub aprobaty urządzeń zastosowanych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń. Wykonawca proponujący urządzenia równoważne powinien wykazać, że proponowane urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w specyfikacji wyposażenia sali przedszkolnej. Zmiana nie może być podstawą do żądania podwyższenia zapłaty.
  4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonali co najmniej jedną dostawę wraz z montażem wyposażenia do sali przedszkolnej lub szkolnej na kwotę co najmniej 10 tys. zł.

Wykonane zadanie należy przedstawić w wykazie usług oraz na potwierdzenie dołączyć dokumenty potwierdzające, że zostało ono należycie zakończone – załącznik nr 3 do zapytania.

 1. Kryteria oceny ofert
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto - 100%.
   Sposób przyznawania punktacji:
   C = (C min / C o.b. ) x 100
   gdzie:
   1. C – wskaźnik kryterium ceny dla danej oferty
   2. C min – cena oferty z najniższą ceną brutto
   3. C o.b. – cena oferty badanej
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
  3. Należy podać ceny netto, ceny brutto i wartość podatku VAT. Ceny należy podać w PLN.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy dostarczyć w wersji pisemnej do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem: „Oferta „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie” – wyposażenie sali” osobiście lub pocztą/ kurierem.
  3. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00.
  4. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Należy podać ceny za wykonanie zamówienia, w sposób opisany w części III zapytania.
  3. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
  5. Zamawiający odrzuca ofertę:
   1. której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
   2. złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Okres związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Warunki wykluczenia:
  1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:
   1. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
   2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U.
     z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),
    2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    3. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
   3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b);
   4. podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:
    1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    2. posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
    3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
     w linii prostej
    5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.
   5. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie
   z treścią określoną w formularzu ofertowym.

 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień od 15 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 roku.

Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie dostawy i montażu  będących przedmiotem zamówienia i ich odbiór końcowy.

 1. Zmiana umowy
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
   1. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
   2. zmiany wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy dostawy objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości, lecz w części;
   3. gdy konieczność zmiany, w zakresie  wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
   4. zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie między Zamawiającym, a jednostką udzielającą dofinansowania zadania.
  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
 1. Informacje dodatkowe
  1. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, faksem: 86 273 71 10 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
  2. Osoba upoważniona do kontaktu: Aneta Mikucka tel. 86 273 71 15.
  3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 1. Załączniki do zapytania ofertowego
  1. Wyposażenie sali przedszkolnej - zestawienie
  2. Formularz ofertowy
  3. Wykaz zrealizowanych zamówień
  4. Wzór umowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-04-09

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-04-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-04-09