Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

- wartość zadania nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 20 000,00 zł netto

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziłów
Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

tel: 86 273 71 10
fax: 86 273 71 10

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:45

e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl                                                        

Strona internetowa: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie nadzór nad instalacją zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w 12 miejscowościach na terenie gminy Radziłów. Projekt obejmuje dostawę i montaż 18 instalacji solarnych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w tym:
  • 10 instalacji kolektorów próżniowych bez użycia konstrukcji wsporczej, zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l,
  • 6 instalacji kolektorów próżniowych z użyciem konstrukcji wsporczej, zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l,
  • 2 instalacje kolektorów płaskich z użyciem konstrukcji wsporczej, zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l.

Prace montażowe będą obejmowały:

 1. posadowienie zbiornika ciepłej wody użytkowej,
 2. podłączenie zbiornika c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u.,
 3. wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,
 4. montaż armatury, zespołu pompowego i pozostałych elementów zgodnie z dokumentacją techniczną,
 5. instalacja układu sterującego,
 6. wykonania płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
 7. napełnienie instalacji,
 8. uruchomienie instalacji,
 9. przeszkolenie Użytkowników,
 10. sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
 11. uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściu przewodów,
 12. wykonanie przewodów instalacji c.o. oraz wody zimnej i ciepłej, niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym,
 13. inne konieczne prace montażowe.

 

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

 • sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,
 • reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
 • koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji,
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów robót oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu  i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • kontrola zakresu i terminowości wykonywania robót,
 • udział w pracach koordynacyjnych (tj. udział we wszystkich radach budowy oraz innych spotkaniach Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych),
 • dokonywanie przy udziale Inwestora czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu montażem instalacji solarnych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy załączyć wykaz (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem składania ofert usług:
  1. co najmniej jednej zrealizowanej usługi nadzoru (lub kierowania) nad montażem instalacji solarnych w liczbie co najmniej 10  zestawów na budynkach indywidualnych w ramach jednego zamówienia wraz z dowodem potwierdzającym należyte wykonanie tych usług.
 1. Posiadają wymagane prawem w tym zakresie odpowiednie uprawnienia budowlane tj. co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o posiadaniu ww. uprawnień – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 1. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty o których mowa w pkt III, tj. wykaz usług i oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
 2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto za wykonanie nadzoru nad instalacją jednego zestawu solarnego oraz za wykonanie całego zadania.
 3. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto (z VAT) za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy instalacji 18 zestawów solarnych.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I piętro) do dnia
  15 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”
 2. W przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.12.2017 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z  INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW WRAZ
  Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

W cenę propozycji należy wliczyć:

 1. wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

UWAGA: Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową.

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 80%
 2. Doświadczenie Wykonawcy - 20%

gdzie:

 • Cena = ((C oferty z najniższą ceną / C oferty badanej ) x 80%) x 100 pkt
 • Doświadczenie personelu Wykonawcy:

Zamawiający przyzna punkty w kryterium, jeśli osoba skierowana do pełnienia nadzoru inwestorskiego posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją – w ciągu ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert – przynajmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) o ilości:

 1. 10 szt. kolektorów słonecznych – 0 pkt
 2. 15 szt. kolektorów słonecznych – 10 pkt
 3. 20 szt. i więcej kolektorów słonecznych – 20 pkt.
 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prace związane z pełnieniem funkcji Inspektora będą trwały od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji potwierdzonego bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót tj. do 31 maja 2018 r. oraz w okresie gwarancyjnym.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 3. Przed podpisaniem umowy z Inspektorem jest on zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz kserokopię dokumentów potwierdzających nadanie wymaganych uprawnień budowlanych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-12-07