Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

- wartość zadania nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 20 000,00 zł netto

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziłów
Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
tel: 86 273 71 10
fax: 86 273 71 10
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:45
e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
Strona internetowa: http://radzilow.pl/ ; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  2. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie nadzór nad instalacją zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w 12 miejscowościach na terenie gminy Radziłów. Projekt obejmuje dostawę i montaż 18 instalacji solarnych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w tym:
   • 10 instalacji kolektorów próżniowych bez użycia konstrukcji wsporczej, zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l,

   • 6 instalacji kolektorów próżniowych z użyciem konstrukcji wsporczej, zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l,

   • 2 instalacje kolektorów płaskich z użyciem konstrukcji wsporczej, zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do zapytania – Wyciąg z dokumentacji technicznej – „Projekt instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Radziłów. Kolektory próżniowe” i „Projekt instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Radziłów. Kolektory płaskie”

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

 • udział w procedurze przetargowej na dostawę i montaż kolektorów słonecznych prowadzonej przez Zamawiającego, w tym m.in. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do postepowania przetargowego, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu, sprawdzania ofert złożonych w przetargu pod kątem zgodności zaoferowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów z wymaganiami Zamawiającego i sporządzenia pisemnej opinii w tej sprawie,
 • sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,
 • reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

 • koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji,

 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
   w budownictwie,

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
   w próbach i odbiorach technicznych elementów robót oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu  i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

 • kontrola zakresu i terminowości wykonywania robót,

 • udział w pracach koordynacyjnych (tj. udział we wszystkich radach budowy oraz innych spotkaniach Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych),

 • dokonywanie przy udziale Inwestora czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. W postepowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
   1. skieruje do realizacji zamówienia osobę zdolną do wykonania zamówienia, tj.
    1. osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
   2. skieruje do wykonania zamówienia osobę, która posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat:
    1. co najmniej jednej usługi polegającej na kierowaniu robotami lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji polegającej na montażu co najmniej 10 zestawów kolektorów słonecznych.
  2. Wykonawca udowodni spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączenie kopii uprawnień, referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenie oświadczenia, zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY
 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami

  1. cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 80%

  2. doświadczenie Wykonawcy  - 20%
   gdzie:

   • Cena = ((C oferty z najniższą ceną / C oferty badanej ) x 80%) x 100 pkt
   • Doświadczenie personelu Wykonawcy:

    Zamawiający przyzna punkty w kryterium, jeśli osoba skierowana do pełnienia nadzoru inwestorskiego posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją – w ciągu ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert – przynajmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) o ilości:


    1. 10 szt. kolektorów słonecznych – 0 pkt
    2. 15 szt. kolektorów słonecznych – 10 pkt
    3. 20 szt. i więcej kolektorów słonecznych – 20 pkt.
 2. Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów oferty we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana to oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

 3. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wybierze te oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę tańszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów przy takiej samej cenie ofertowej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty podstawowej.

 4. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prace związane z pełnieniem funkcji Inspektora będą trwały od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji potwierdzonego bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót tj. do 31 maja 2018 r. oraz w okresie gwarancyjnym.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I piętro) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl do dnia 04 stycznia 2018 r. do godz. 13.00 z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”
 2. W przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto za wykonanie nadzoru nad instalacją jednego zestawu solarnego oraz za wykonanie całego zadania.
 3. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto (z VAT) za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy instalacji 18 zestawów solarnych.
 5. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 6. Do oferty należy załączyć kopię uprawnień wykazanych osób oraz kopię referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.
 7. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania – jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
 3. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pocztą elektroniczną e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl lub faksem 86 273 71 10.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-12-22