Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 podjęte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

      

Gmina Radziłów zaprasza do złożenia ofert na

pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Radziłów
Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
NIP: 719-15-44-050
tel. 86 273 71 10

w sprawie przedmiotu zamówienia: 86 273 71 15
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:45
e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
strona  internetowa: www.radzilow.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500- lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadań realizowanych w projekcie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 2. Nadzór inwestorski obejmował będzie pełny zakres czynności określonych ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz bieżący nadzór nad realizacją ww. inwestycji i rozliczeniem rzeczowo-finansowym w:
  1. branży drogowej.

Szczegółowy opis robót budowlanych, dostaw i usług  będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego określono w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i innych umieszczonych jako załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 31.10.2017 r. na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru:

  1. bieżąca weryfikacja sporządzanej dokumentacji projektowej i przedkładania uwag Zamawiającemu;

  2. udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy;

  3. uczestnictwo w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora podczas prowadzenia robót na obiekcie;

  4. bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem;

  5. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;

  6. przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Inwestora;

  7. wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy;

  8. wykonywanie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności dokonywanie obowiązkowego odbioru przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;

  9. żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;

  10. dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu;

  11. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokół konieczności. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym;

    

  12. udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

   1. stwierdzenia gotowości do odbioru;
   2. przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej;
  13.  dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji;

  14. pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa i umowy;

  15. potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad;

  16. sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;

  17. kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzania faktur;

  18. sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

  19. przejęcie od Kierownika Budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, książki obmiarów itp.;

  20. wykonywania innych czynności wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, które będzie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, legitymująca się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi osobę:
  1. do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: drogowej

   która:

   1. posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
   2. należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

   3. posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przynajmniej na jednej budowie, polegające na budowie lub przebudowie dróg.

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 wraz z kserokopią uprawnień budowlanych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Usługa nadzór inwestorskiego będzie realizowana od przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego i rozliczenia zadania tj. do 15.11.2018r. oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, sekretariat) osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl zatytułowaną „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III”.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kryterium oceny ofert.
 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  1. cena brutto – 90 %.
   Cena = [(C oferty z najniższą ceną / C oferty badanej ) x 90%] x 100 pkt
  2. doświadczenie zawodowe – 10%
   • nadzór inwestorski nad robotami odpowiednio dla zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, tj. dla robót drogowych  – 0 pkt
   • nadzór inwestorski nad minimum 2 w/w robotami nadzór inwestorski nad robotami odpowiednio dla  zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, tj. dla robót drogowych    – 10 pkt
 1. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
 2. Cenę oferty za wykonanie nadzoru należy określić w formie ryczałtu, łącznie z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości.
 3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
 4. Cena oferty nie ulegnie zmianie za cały okres nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami bez względu na to czy zmieni się lub nie zakres rzeczowy robót, technologia oraz wydłuży się okres wykonania zadania i pełnienia nadzoru.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Aneta Mikucka – tel. 86 273 71 15,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny nawet po otwarciu kopert,
  2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
  3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-12-29