Opracowanie dokumentacji projektowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Radziłów

I. Zamawiający:

Gmina Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
NIP: 7191544050
REGON: 450669737
Telefon/Fax: 86 2737110
www.radzilow.pl
bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
e-mail:  inwestycje@gminaradzilow.pl

 zwany dalej „Zamawiającym”.

 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Radziłów” zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

II. Podstawa prawna:

 Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

Zaproszenie opublikowano na stronie www.radzilow.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno – prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Radziłów umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja zlokalizowana jest na części działki nr 386 w obrębie ewidencyjnym Radziłów, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie. Przedmiotowy teren posiada uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i otrzymał w nim oznaczenie 66 K (obecnie funkcjonuje tam oczyszczalnia ścieków).

 

Szczegółowy zakres usług:

 

 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej, techniczno – prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Radziłów,
 2. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej, uzgodnienie przygotowanej koncepcji z Zamawiającym.
 3. Uzyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów, w tym aktualnej mapy do celów projektowych.
 4. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego (jeżeli taka będzie niezbędna).
 5. Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień potrzebnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym BHP, p.poż, sanepid, uzgodnienie pod względem higieniczno - sanitarnym (i inne wymagane) lub uzyskania pozwolenia na budowę.
 6. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych do projektowanych robót budowlanych i branżowych.
 7. Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego opracowania.
 8. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności musi posiadać niezbędne uzgodnienia.
 9. Wymagania dla PSZOK:
  • punkt selektywnej zbiórki odpadów (realizacja inwestycji na działce nr 386, obręb Radziłów, gmina Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie) powinien posiadać co najmniej takie urządzenia i obiekty budowlane jak: wiata na odpady, plac z kontenerami na odpady, utwardzenie nawierzchni terenu wraz z odprowadzaniem wód, opis sposobu magazynowania odpadów z wykorzystaniem projektowanych obiektów budowlanych, inne dodatkowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania PSZOK. Musi być przystosowany do przyjmowania następujących frakcji odpadów:
  • przeterminowane leki i chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • zużyte opony;
  • odpady zielone;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
 10. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:
  1. projektu , sporządzonego zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
  2. projektów wykonawczych, wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129).
  3. informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, sporządzonej zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.
  4. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129). Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Odbioru Robót Budowlanych Projektant opracowuje na podstawie dokumentacji projektowej.
  5. przedmiarów robót,   sporządzonych   zgodnie   z   przepisami   Rozporządzenia   Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
  6. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych orazplanowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
 11. dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 12. Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:
  • projekty budowlane – 5 egz.
  • projekty wykonawcze – 3 egz.
  • kosztorysy inwestorskie – 3 egz.
  • przedmiary robót – 3 egz.
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
  • informację BIOZ – 3 egz.
 13. Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie „pdf” oraz „dxf”
 14. Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.
 15. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.
 16. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.
 17. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 1.  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Dla potwierdzenia Wykonawca przedłoży wypis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Wykonawca musi przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

 

V. Kryteria wyboru oferty:

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym kryterium jakim jest cena ryczałtowa brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

całkowita cena ryczałtowa brutto = 100%

100

 

RAZEM

100

Maksymalną  liczbę  punktów  otrzyma  oferta  zawierająca  najniższą  cenę  spośród  ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

 

Liczba punktów oferty ocenianej = (Cena ryczałtowa brutto najniższej oferty x 100) / Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej

 

 1. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 3. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru.

 

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wg. załączonego wzoru – załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Ofertę cenową  należy  doręczyć  osobiście,  pocztą  lub  kurierem  na  adres:  Urząd  Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godziny 15:00.
  Oferta  powinna  zostać  doręczona  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Radziłów”.
 2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru.
 2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z wyjątkiem oferty Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 5. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny nawet po otwarciu kopert,
 6. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 7. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela
  Pan Adrian Ciecierski, tel. 86 273 71 19

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Adrian Ciecierski - Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-04-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-03-21