Zaproszenie do złożenia oferty

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Radziłów 

Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów

ul. Plac 500-lecia 14

19-213 Radziłów

tel: 86 273 71 10

fax: 86 273 71 10

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:45

E-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl                                                      

Strona internetowa: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Radziłów

ul. Plac 500-lecia 14

19-213 Radziłów

 

 1. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

 

2. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie nadzór nad przebudową i rozbudową następujących dróg gminnych:

 1. Droga nr 162705B – Rydzewo Szlacheckie ……….        w km 0+000 ÷ 1+500,00
 2. Droga nr 104152B – Czachy ……………………….       w km 0+650 ÷ 1+110,00
 3. Droga nr 162972B – Łoje Awissa………………….         w km 0+000 ÷ 0+780,00
 4. Droga nr 104137B  - Rydzewo Szlacheckie………..        w km 0+004,70 ÷ 0+257,45
 5. Droga nr 162519B – Kownatki ……………………         w km 0+005 ÷ 0+407,40
 6. Droga nr 104151B – Brodowo…………………….          w km 0+003,5 ÷ 0+925,00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna dróg opisanych w cz. II ust. 2 niniejszego zapytania.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

- sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,

- reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

- nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,

- koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji,

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,

- prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów robót oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu  i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- dokonywanie przy udziale Inwestora czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą.

3. Zakres rzeczowy nadzoru obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze,
 • Roboty ziemne,
 • Odwodnienie korpusu drogowego,
 • Podbudowa,
 • Nawierzchnia,
 • Roboty wykończeniowe,
 • Oznakowanie dróg,
 • Elementy ulic,
 • Inne roboty.

Integralnym elementem opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja techniczna dla każdej przebudowywanej lub rozbudowywanej drogi, w szczególności projekty budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

                W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają kompetencje oraz uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia przedstawionego w zał. 2 do niniejszego zapytania  oraz wykazu określonego w zał. 4 niniejszego zapytania (przynajmniej dwie wykonane usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w dziedzinie drogownictwa).
 2. posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia przedstawionego w zał. 2 do niniejszego zapytania.
 3. posiadają zdolności techniczne i zawodowe. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia przedstawionego w zał. 2 do niniejszego zapytania.
 4.   niepodlegania wykluczeniu, do którego może dojść w przypadku, gdy zamówienie byłoby udzielone podmiotom powiązanym ze sobą kapitałowo lub osobowo, gdzie przez powiązania rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
 • Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia przedstawionego w zał. 3 do niniejszego zapytania.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT  WRAZ  Z  INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Cena – waga punktowa - 60%
 2. Ilość pobytów na placu budowy w ciągu jednego tygodnia – waga punktowa - 30%
 3. Termin płatności faktury – waga punktowa - 10%

gdzie:

 • Cena = ((C oferty z najniższą ceną / C oferty badanej ) x 60%) x 100 pkt
 • Ilość pobytów na placu budowy w ciągu jednego tygodnia:

Przyjmuje się, że w jednym tygodniu wykonawca może realizować zadanie przez 6 dni.

Punktowana będzie każda oferowana lustracja placu budowy w ciągu jednego tygodnia. Więcej niż jedna lustracja inspektora nadzoru na placu budowy w ciągu jednego dnia będzie traktowana jako jedna lustracja.

Punktacja:

 1. 1 lustracja placu budowy w tygodniu – 5 pkt.
 2. 2 lustracje placu budowy w tygodniu – 10 pkt
 3. 3 lustracje placu budowy w tygodniu – 15 pkt
 4. 4 lustracje placu budowy w tygodniu – 20 pkt
 5. 5 lustracji placu budowy w tygodniu – 25 pkt
 6. 6 lustracji placu budowy w tygodniu – 30 pkt
 • Termin płatności faktury:
  1. 14 dni od wystawienia faktury – 0 pkt.
  2. 21 dni od wystawienia faktury – 5 pkt.
  3. 30 dni od wystawienia faktury – 10 pkt.

 

 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie podając na niej nazwę oferenta oraz dopisanie „Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów” za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów,  ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO) do 30 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę,

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Od dnia rozpoczęcia robót przez Wykonawcę do dnia podpisania protokołu odbioru robót bez wad i usterek.

Inwestycja realizowana będzie w etapach:

 • ETAP I: od momentu podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.
 • ETAP II: do 31 lipca 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Grądzki

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-08-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-08-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-08-22