Montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w msc. Słucz

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

 

Urząd Gminy Radziłów zaprasza do złożenia oferty na montaż p.n.:

„Montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w msc. Słucz”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziłów

Plac 500 – lecia 14,

19-213 Radziłów

REGON 450 66 97 37

NIP 719 15 44 050

reprezentowana przez Wójta Gminy Radziłów

tel. 86 273 71 10

w sprawie procedury ZP:

Pani Sylwia Czaplicka: 86 273 71 15

 

II. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gmina Radziłów zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego na bieżąco działającej stacji uzdatniania wody w miejscowości Słucz.

 1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 85 kVA/68 kW,
 2. Wyposażenie agregatu prądotwórczego:
  1. Obudowa agregatu w stopniu IP44,
  2. Obudowa wyciszona,
  3. Prądnica z elektryczną regulacją napięcia AVR,
  4. Woltomierz, częstościomierz, amperomierz,
  5. Włącznik manetotermiczny,
  6. Automatyczna ładowarka akumulatorów,
  7. Układ styczników SZR,
  8. Licznik motogodzin,
  9. Wskaźnik rezerwy paliwa,
  10. Sterownik automatyczny,
  11. Grzałka bloku silnika,
  12. Elektryczny regulator obrotu,
  13. Pojemność zbiornika paliwa 240 – 280 l,
  14. Częstotliwość 50 Hz,
  15. Napięcie 230 – 400 V,
  16. Paliwo: olej napędowy,
  17. Moc silnika 115 – 125 KM,
  18. Typ silnika: wysokoprężny, turbodoładowany, 4 zawory na cylinder,
  19. Typ prądnicy: synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa
 3. Dodatkowo w cenie należy uwzględnić
  1. konieczne jest wykonanie co najmniej jednego przewiertu przez ścianę grubości około 30 – 40 cm
  2. montaż agregatu prądotwórczego na zewnątrz,
  3. utwardzenie podłoża pod agregat prądotwórczy poprzez umieszczenie ławy betonowej o grubości co najmniej 10 cm lub płycie,
  4. usługę serwisową przez okres 24 miesięcy,
  5. opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchomej Agregatu z Energetyką Zawodową,
  6. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 9 tygodni od momentu podpisania umowy.

IV.     KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE

Cena – 100% kryterium wyboru.


V.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do 14 lipca 2017 r. do godz. 13.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

Adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl

Zamawiający preferuje otrzymywanie ofert w formie skanu (oferty i oświadczeń) przesłanego e-mailem lub przesłanych pocztą tradycyjną.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał oferty.

Oferty w formie skanu należy przesłać na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, a następnie potwierdzić telefonicznie dostarczenie oferty w tej formie Zamawiającemu.


VI.    DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wykonania zadania – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.


VII.    OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonamiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert.

Wskaźnik służący do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie obliczany w sposób następujący:

W = (Cena ofertowa najniższa / Cena badanej oferty) x 100

VIII.    INFORMACJE OGÓLNE

 1. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższy wskaźnik.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert.
 3. Złożenie oferty jednoznacznie z akceptacją zapisanych wyżej warunków zamówienia i projektu umowy
 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 5. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiający, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w drugiej kolejności.
 6. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2164) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom są dopuszczalne, ale nie są obligatoryjne – służą jedynie lepszemu zabezpieczeniu interesów Zamawiającego i przejrzystości postępowania.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Czaplicka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-07-05