Budowa sieci wodociągowej w Sośni i przyłączy kanalizacyjnych w Klimaszewnicy

Zapytanie Ofertowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Gmina Radziłów z siedzibą w Radziłowie zaprasza do składania ofert na roboty budowlane dotyczące  zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sośni i przyłączy kanalizacyjnych w Klimaszewnicy”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zakres rozbudowa sieci wodociągowej w Sośni wraz z przyłączami obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur wodociągowych o średnicy Ø 110 mm o długości 68 m oraz budowę dwóch przyłączy wodociągowych z rur o średnicy Ø 40 do działki nr 87 o długości 3m i długości 8 m. W przypadku przejścia poprzecznego pod drogą przy budowie sieci i przyłącza należy zastosować metodę bezwykopową.
  2. Zakres budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków nr 30 i nr 44 w Klimaszewnicy obejmuje wykonanie dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy Ø160 mm i łącznej długości 9 m.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do zapytania ofertowego projektach budowlanych i SST, dotyczących w/w zadań.

 2. Termin wykonania zamówienia.
  Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r.

 3. Kryterium oceny ofert.
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1. cena brutto – 100 %.
  2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
  3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
  4. Cena oferty nie ulegnie zmianie za cały okres trwania umowy.
  5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. W przypadku złożenia dwóch takich samych ofert cenowych Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych.
 4. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą
  1. Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia oferty następujące dokumenty:
   1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania;
   2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
   3. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.

 5. Termin i miejsce złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów do dnia  16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem „Budowa sieci wodociągowej w Sośni i przyłączy kanalizacyjnych w Klimaszewnicy” oraz drogą email na adres: zamowienia@gminaradzilow.pl. 

 6. Informacje ogólne
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert.
  2. Zamawiający przewiduje procedurę wzywania do uzupełniania dokumentów. 

 7. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Sośni i przyłączy kanalizacyjnych w Klimaszewnicy”, In.271.6.2021 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2021-04-08

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-08