Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Pięknej i ul. Gumiennej w Radziłowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

nieregulowane Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), podjęte na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

  GMINA RADZIŁÓW
  ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
  NIP:  719-154-40-50,  REGON: 450669737
  e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
  tel./faks: 86 273-71-10
  godziny pracy: od godz. 730 do godz. 1545

 2. Tryb udzielenia zamówienia.
  Zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zgodnym z załączonym do zarządzenia Wójta Gminy Radziłów nr 25/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Regulaminem wydatkowania środków pieniężnych na realizację zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto.
 3. III. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 250 PVC w ul. Pięknej i Gumiennej w Radziłowie, nr. działek geod. 1460, 1461, 1495, 1148/18 gmina Radziłów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do zapytania projekcie budowlanym oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do:
   1. wykonania robót budowlanych zgodnie z Polskimi Normami, przepisami bhp, zapisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami szczegółowymi,

   2. wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów zakupionych we własnym zakresie,

   3. poniesienia dodatkowych opłat związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, np. opłata za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji zamówienia,

   4. wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

   5. udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

 4. Termin wykonania zamówienia.
  Od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.
 5. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
  1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   1. cena brutto – 100 %.
  2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
  3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
  4. Cena oferty nie ulegnie zmianie za cały okres trwania umowy.
  5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. W przypadku złożenia dwóch takich samych ofert cenowych Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych.
 6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą
  1. Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia oferty następujące dokumenty:
   1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania;
   2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, informacje Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zamowienia@gminaradzilow.pl) za wyjątkiem oferty i umowy.
  2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
   • Aneta Mikucka – tel. 86 273 71 15,

   • Adrian Ciecierski – tel. 86 273 71 15.

 8. Opis sposobu przygotowania ofert.
  1. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza Ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami - w załączeniu wzór Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1.
  2. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, oferta musi być czytelna.
  3. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę lub upoważniony organ, natomiast wszystkie inne dokumenty będące oryginałami muszą zawierać pieczątkę nagłówkową oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej.
  4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W przeciwnym wypadku całość dokumentów będzie jawna na zasadach określonych w art. 96 ust. 1-3 Ustawy pzp. 

 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  1. Oferty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500- lecia 14; 19-213 Radziłów pocztą tradycyjną lub osobiście w terminie do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 1000 zatytułowaną „Oferta na Budowę kanalizacji deszczowej na ul. Pięknej i ul. Gumiennej w Radziłowie”.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Jeśli Wykonawca nie złoży dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 10. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;

  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Pięknej i ul. Gumiennej w Radziłowie”, In.271.9.2019 AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;

  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;

  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  8. posiada Pani/Pan:

   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 11. Pozostałe informacje:
  1. Odrzuceniu podlegają oferty:

   1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

   2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

  2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o proponowanym miejscu i terminie podpisania umowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-04-18

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-18